WUP_naglowek
 /  Strona

Level 1 Item Programy Rynku Pracy
Level 2 Item Przewodnik w jaki sposób może pomóc Ci powiatowy urząd pracy
Level 2 Item Efektywność programów lokalnych
Level 2 Item Gminne Centrum Informacji
Level 3 Item Wykaz Gminnych Centrów Informacji
Level 3 Item Publikacja - GCI
Level 2 Item Projekt: i_spoko - Internetowy Serwis Prawno-Obywatelski Katowice-Opole
Level 2 Item Programy UE
Level 3 Item Baza programów europejskich
Level 3 Item Program LEONARDO DA VINCI
Level 3 Item Program EQUAL - Informacje o programie
Level 3 Item Program EQUAL - Udział WUP w projektach
Level 3 Item 2006 - EUROPEJSKI ROK MOBILNOŚCI PRACOWNIKÓW - KU EUROPEJSKIEMU RYNKOWI PRACY
Level 3 Item Program INTERREG III A - Polska - Słowacja - udział WUP
Level 2 Item Projekt partnerski Leonardo da Vinci: Kształcenie ustawiczne w Europie - dobre praktyki
Level 2 Item Projekt partnerski Leonardo da Vinci: Narzędzia wspierające osoby wykluczone społecznie
Level 2 Item Projekt mobilności - Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego
Level 2 Item Regionalne Plany Działań na Rzecz Zatrudnienia
Level 3 Item Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2013
Level 3 Item Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2012
Level 3 Item Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2011
Level 3 Item Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2010
Level 3 Item Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2009 rok
Level 3 Item Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2008
Level 3 Item Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2007
Level 3 Item Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2006 rok dla Województwa Śląskiego
Level 3 Item Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2005
Level 2 Item Projekt mobilności - Przedsiębiorczość i wsparcie sektora małych i średnich firm na obszarach wiejskich w Portugalii i na Górnym Śląsku
Level 2 Item Projekt partnerski: Move free and prosper?!
Level 2 Item Projekt mobilności - Aktywizacja osób wykluczonych społecznie na przykładzie dobrych praktyk stosowanych w Belgii
Level 1 Item Badania i Analizy
Level 2 Item Sytuacja na wojewódzkim rynku pracy
Level 2 Item Informacje statystyczne
Level 3 Item Ogólne dane dotyczące bezrobocia w województwie
Level 3 Item Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Level 3 Item Struktura bezrobotnych
Level 3 Item Sprawozdania statystyczne
Level 4 Item MPiPS-01 o rynku pracy
Level 4 Item załącznik nr 1
Level 2 Item Statystyka - wykresy
Level 3 Item Stopa bezrobocia
Level 3 Item Liczba bezrobotnych w powiatach
Level 3 Item Bezrobotni zarejestrowani wg sekcji pkd
Level 3 Item Bezrobotni wg dotychczasowego stażu pracy
Level 3 Item Bezrobotni wg wieku
Level 3 Item Bezrobotni wg poziomu wykształcenia
Level 2 Item Wskaźniki i liczba bezrobotnych w układzie gmin
Level 2 Item Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
Level 2 Item Wyniki badań i analiz
Level 3 Item Analizy
Level 3 Item Badania
Level 1 Item Pośrednictwo Pracy
Level 2 Item Promocja zatrudnienia
Level 3 Item Kontakt
Level 3 Item Akty prawne
Level 2 Item Pośrednictwo krajowe
Level 2 Item EURES - Europejskie Służby Zatrudnienia
Level 3 Item EURES - Twoje źródło informacji
Level 3 Item Sieć EURES dla pracodawców
Level 3 Item Kadra EURES
Level 3 Item Swobodny przepływ
Level 3 Item Przydatne strony
Level 3 Item Jak znaleźć pracę za granicą nie wychodząc z domu?
Level 3 Item Formularze i wzory dokumentów
Level 3 Item Praca sezonowa dla studentów i uczniów w Niemczech na okres wakacji - lato 2012
Level 2 Item EURES-T Beskydy (PL-SK-CZ)
Level 3 Item Sieć EURES - pomoc w przekraczaniu granic
Level 3 Item EURES w regionach przygranicznych
Level 3 Item Polsko - czesko - słowacka współpraca transgraniczna
Level 3 Item Cele partnerstwa
Level 3 Item Partnerzy
Level 3 Item Komitet Sterujący
Level 3 Item Koordynator
Level 3 Item Kontakt
Level 3 Item Wydarzenia
Level 4 Item Strategia rozwoju EURES-T Beskydy
Level 4 Item Polska strona EURES-T Beskydy
Level 4 Item Międzynarodowe targi na Słowacji
Level 4 Item EURES-T Beskydy nabiera tempa
Level 4 Item Eures-T Beskydy
Level 4 Item Spotkanie EURES T Beskidy
Level 4 Item Powstało partnerstwo transgraniczne EURES T Beskidy
Level 4 Item Spotkanie Eures T Beskidy
Level 2 Item Komunikaty
Level 3 Item Odwołanie spotkania w sprawie rekrutacji na stanowisko pracownika do zbioru owoców
Level 3 Item Uwaga oszust!
Level 3 Item Sprostowanie odnośnie TESCO UK
Level 3 Item Jak ustrzec się przed nieuczciwymi pośrednikami pracy !?
Level 3 Item Ostrzeżenie dotyczące Apulii we Włoszech
Level 3 Item Ostrzeżenie dotyczące Estonii
Level 3 Item Ostrzeżenie dotyczące Szwecji
Level 3 Item Ostrzeżenie dotyczące Hiszpanii
Level 3 Item Informacja o pracy w RFN
Level 2 Item Szukasz pracy?
Level 3 Item Formularze i wzory dokumentów
Level 3 Item Przewodnik w jaki sposób może pomóc Ci powiatowy urząd pracy
Level 3 Item Słowniczek przydatnych pojęć
Level 3 Item Jak znaleźć pracę za granicą nie wychodząc z domu?
Level 3 Item Przydatne strony
Level 3 Item Poradnik dla planującego karierę zawodową
Level 2 Item Kalendarium targów pracy w Województwie Śląskim
Level 1 Item Zabezpieczenie społeczne EOG - Koordynacja
Level 2 Item Wykaz instytucji właściwych w krajach UE/EOG
Level 2 Item Zaliczenie okresów zatrudnienia w Polsce
Level 2 Item Zaliczenie okresow zatrudnienia za granica
Level 2 Item Dokumenty wymagane do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku po pracy w innym kraju UE
Level 2 Item Transfer zasiłku z państw UE, EOG i Szwajcarii
Level 2 Item Prawo do zasilku w czasie poszukiwania pracy w innym niż Polska kraju członkowskim UE, EOG lub Szwajcarii
Level 2 Item Akty prawne
Level 1 Item Poradnictwo zawodowe
Level 2 Item Działalność metodyczna
Level 2 Item Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Level 3 Item Oferta usługowa z zakresu informacji i poradnictwa zawodowego
Level 3 Item Harmonogramy spotkań
Level 3 Item Nasze adresy
Level 2 Item Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
Level 2 Item Promocja Przedsiębiorczości
Level 3 Item Polski przedsiębiorca w Unii Europejskiej
Level 3 Item Harmonogram biznes planu
Level 3 Item Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw
Level 2 Item Wykaz instytucji w województwie śląskim
Level 3 Item Wykaz Akademickich Biur Karier w województwie śląskim - mapa
Level 2 Item Poradnik dla planującego karierę zawodową
Level 2 Item Słowniczek przydatnych pojęć
Level 2 Item Kluby Pracy
Level 2 Item Poradniki dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Level 3 Item Błędy popełniane podczas rozmów kwalifikacyjnych
Level 3 Item Co powinieneś wiedzieć, żeby efektywniej szukać pracy?
Level 3 Item Testy w procesie rekrutacji i selekcji - co warto wiedzieć?
Level 3 Item Wybrane strony internetowe pomocne w planowaniu kariery zawodowej
Level 3 Item Czy masz potencjał przedsiębiorcy?
Level 3 Item Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych
Level 3 Item Jak przygotować dokumenty aplikacyjne: Curriculum Vitae, list motywacyjny?
Level 3 Item Wizerunek w Internecie
Level 3 Item Kreowanie wizerunku zawodowego - wybrane aspekty
Level 3 Item Samopoznanie - klucz do świadomego planowania kariery zawodowej
Level 3 Item Networking - jedna z metod poszukiwania pracy
Level 3 Item REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Level 3 Item Stres podczas rozmowy z pracodawcą
Level 3 Item Referencje - dodatek do CV czy cenne rekomendacje?
Level 3 Item Praca tymczasowa, co to jest i jak z niej korzystać?
Level 3 Item Czy osoba bezrobotna może być wolontariuszem?
Level 3 Item Kariera zawodowa - modele i wymiary
Level 3 Item Jak radzić sobie ze stresem w sytuacji poszukiwania pracy?
Level 2 Item Regionalna Konferencja
Level 3 Item Informacje ogólne
Level 3 Item Program Konferencji
Level 3 Item Prezentacje - wystąpienia
Level 3 Item Artykuły
Level 3 Item Galeria
Level 1 Item Kształcenie ustawiczne
Level 2 Item Przepisy i pojęcia
Level 3 Item Pojęcie kształcenia ustawicznego
Level 3 Item Regulacje prawne w zakresie organizacji szkoleń w PUP
Level 3 Item Regulacje prawne w zakresie organizacji staży w PUP
Level 3 Item Regulacje prawne w zakresie organizacji przygotowania zawodowego w PUP
Level 3 Item Modułowe programy szkolenia zawodowego
Level 3 Item Akredytacja
Level 3 Item Informator nt. założeń przygotowanych zmian: Kształcenie zawodowe i ustawiczne
Level 3 Item Wybrane linki dotyczące kształcenia ustawicznego w Polsce i Unii Europejskiej
Level 2 Item Baza dobrych praktyk
Level 1 Item Służba zastępcza
Level 2 Item Dokumenty i formularze
Level 1 Item Rejestr Agencji Zatrudnienia
Level 2 Item Informacje dla podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
Level 2 Item Obowiązek składania informacji o działalności agencji zatrudnienia
Level 2 Item Wykreślenie z rejestru na wniosek podmiotu
Level 2 Item WYKAZ przedsiębiorców zagranicznych, którzy złożyli ZAWIADOMIENIA o zamiarze świadczenia usług z zakresu agencji zatrudnienia w województwie śląskim
Level 2 Item Informacja dla podmiotu zagranicznego zamierzającego świadczyć usługi na terytorium RP
Level 2 Item Przepisy dla Agencji Zatrudnienia prowadzących rekrutacje do Wielkiej Brytanii
Level 2 Item Akty prawne dot. funkcjonowania agencji zatrudnienia
Level 1 Item Rejestr Instytucji Szkoleniowych
Level 2 Item Wniosek o wpis
Level 2 Item Oświadczenie o zagubieniu poufnego kodu dostępu do RIS
Level 2 Item Aktualizacja danych instytucji szkoleniowych - 2013 rok
Level 2 Item Wykreślenie z RIS
Level 2 Item Rejestr Instytucji Szkoleniowych - województwo śląskie
Level 3 Item Rejestr Instytucji Szkoleniowych 2012 rok - woj. śląskim
Level 3 Item Rejestr Instytucji Szkoleniowych 2011 rok - woj. śląskie - aktualizacja - wpisu na 2012 rok
Level 3 Item Rejestr Instytucji Szkoleniowych 2010 rok - woj. śląskie - aktualizacja wpisu na 2011 rok
Level 3 Item Rejestr Instytucji Szkoleniowych 2006 rok - woj. śląskie - aktualizacja wpisu na 2011 rok
Level 3 Item Rejestr Instytucji Szkoleniowych 2009 rok - woj. śląskie - aktualizacja wpisu na 2012 rok
Level 3 Item Rejestr Instytucji Szkoleniowych 2008 rok - woj. śląskie - aktualizacja wpisu na 2012 rok
Level 3 Item Rejestr Instytucji Szkoleniowych 2007 rok - woj. śląskie - aktualizacja wpisu na 2012 rok
Level 3 Item Rejestr Instytucji Szkoleniowych 2005 rok - woj. śląskie - aktualizacja wpisu na 2012 rok
Level 3 Item Rejestr Instytucji Szkoleniowych 2004 rok - woj. śląskie - aktualizacja wpisu na 2012 rok
Level 2 Item Przewodnik procedur akredytacji placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych
Level 2 Item Wyjaśnienia Ministerstwa Edukacji Narodowe
Level 2 Item Pliki do pobrania
Level 1 Item Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Level 1 Item Wojewódzka Rada Zatrudnienia
Level 2 Item Skład osobowy WRZ
Level 2 Item Uchwały WRZ
Level 2 Item Zadania WRZ
Level 2 Item Regulamin WRZ
Level 2 Item Posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia
Level 3 Item Posiedzenie WRZ 20.03.2013 r.
Level 3 Item Posiedzenie WRZ 18.02.2013 r.
Level 3 Item Posiedzenie WRZ 10.12.2012 r.
Level 3 Item Posiedzenie WRZ 20.09.2012r.
Level 3 Item Posiedzeie WRZ 26.06.2012r.
Level 3 Item Posiedzenie WRZ 25.04.2012r.
Level 3 Item Posiedzenie WRZ 20.02.2012r.
Level 3 Item Posiedzenie WRZ 13.09.2011r.
Level 3 Item Posiedzenie WRZ 06.06.2011r.
Level 3 Item Posiedzenie WRZ 07.02.2011
Level 3 Item Posiedzenie WRZ 25.11.2010
Level 3 Item Posiedzenie WRZ 20.09.2010
Level 3 Item Posiedzenie WRZ 28.06.2010
Level 3 Item Posiedzenie WRZ 20.04.2010r.
Level 3 Item Posiedzenie WRZ 18.02.2010r.
Level 3 Item Posiedzenie WRZ 22.12.2009r.
Level 3 Item Posiedzenie WRZ 22-23.10.2009r.
Level 3 Item Posiedzenie WRZ 22.09.2009r.
Level 3 Item Posiedzenie WRZ 15.06.2009r.
Level 3 Item Posiedzenie WRZ 30.04.2009r.
Level 3 Item Posiedzenie WRZ 25.03.2009r.
Level 3 Item Posiedzenie WRZ 05.12.2008r.
Level 3 Item Posiedzenie WRZ 22.09.2008r.
Level 3 Item Posiedzenie WRZ 25.06.2008r.
Level 3 Item Posiedzenie WRZ 17.03.2008r
Level 3 Item Posiedzenie WRZ 26.11.2007r.
Level 3 Item Posiedzenie WRZ 24.09.2007r.
Level 3 Item Posiedzenie WRZ 9.07.2007r.
Level 3 Item Posiedzenie WRZ 05.03.2007r.
Level 3 Item Posiedzenie WRZ 28.11.2006r.
Level 3 Item Posiedzenie WRZ 4.10.2006r.
Level 3 Item Posiedzenie WRZ 26.04.2006r.
Level 3 Item Posiedzenie WRZ 27.01.2006r.
Level 3 Item Posiedzenie WRZ 7.12.2005r.
Level 3 Item Posiedzenie WRZ 8.09.2005r.
Level 3 Item Posiedzenie WRZ 21.06.2005r.
Level 3 Item Posiedzenie WRZ 24.05.2005r.
Level 3 Item Posiedzenie WRZ 11.02.2005r.
Level 3 Item Posiedzenie WRZ 6.12.2004r.
Level 1 Item Ciekawe strony WWW
Level 1 Item Kontakt
Level 2 Item Kierownictwo urzędu
Level 2 Item Wydziały merytoryczne
Level 2 Item Porady prawne
Level 2 Item Informacja dla nieslyszacych
Level 2 Item Mapy dojazdu
Level 2 Item Biuletyn Informacyjny
Level 2 Item Pliki Cookies
Level 1 Item ISO 9001-2008
Level 1 Item Projekt innowacyjny testujący "Śląskie Wyzwania"
Level 1 Item Powiatowe Urzędy Pracy - wykaz