WUP_naglowek

Posiedzenie WRZ 05.12.2008r.

W dniu 5 grudnia 2008 roku w Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Urzędu Pracy odbyło się ostatnie w tej kadencji posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.

Spotkanie rozpoczęło się od podziękowań Marszałka Województwa Śląskiego –Bogusława Śmigielskiego członkom WRZ, dyrektorowi Przemysławowi Koperskiemu oraz pracownikom WUP za dotychczasową pracę na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy w regionie.

Pan Dyrektor Koperski przedstawił informacje na temat kryteriów podziału kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań na rok 2009.  Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali informacji o sytuacji na rynku pracy w województwie śląskim według stanu na 31 października 2008 roku.

Na koniec października 2008 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w naszym województwie wynosiła 115405 osób. W porównaniu do stanu z końca września bieżącego roku grupa ta zmniejszyła się o 2,9 tys. osób (o 2,5%) natomiast w stosunku do sytuacja z października 2007 roku odnotowano spadek o ponad 53 tysiące bezrobotnych ( o 31,5%).
We wszystkich podregionach spadła liczba zarejestrowanych w porównaniu ze stanem z października 2007 roku – najwięcej w sosnowieckim , katowickim i częstochowskim.

Natomiast w stosunku do września 2008 roku zwiększyła się liczba zarejestrowanych w podregionie bielskim o 303 osoby (o 2,0%), w pozostałych odnotowano dalszy spadek - największy w podregionie sosnowieckim o 1,7 tys. (o 6,6%).

Dużą uwagę zwrócono na osoby bezrobotne niepełnosprawne. Według stanu na 30 października było ich 7,6 tys. przy czym 52,6% to kobiety, a w stosunku do stanu z ubiegłego roku liczebność tej grupy zmalała o 284 osoby, przy jednoczesnym wzroście udziału w całej populacji z 4,7% do 6,6 % obecnie.

W dalszej części przyjęto uchwałę w sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową NR 2 Specjalną w Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie nowego kierunku kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.