WUP_naglowek

Wybrane linki dotyczące kształcenia ustawicznego w Polsce i Unii Europejskiej

http://europa.eu

Oficjalny portal Unii Europejskiej. Informacje dostępne są w 23 językach, w tym w języku polskim. W Dziale "Życie w Unii Europejskiej" znajdują się między innymi informacje dotyczące "Kształcenia i szkolenia" w krajach UE.


http://ec.europa.eu/ploteus

Portal o możliwościach kształcenia w Europie. W formie internetowej bazy danych, opracowano ujednolicony i ogólnoeuropejski system informacji. Obejmuje 5000 linków do stron internetowych podzielonych na pięć głównych kategorii: możliwości kształcenia, wymiana i stypendia, systemy edukacyjne, przeprowadzka do innego kraju oraz kontakt.


http://www.eurydice.org.pl/

Sieć Informacji o Edukacji w Europie. Sieć składa się z biur krajowych, utworzonych przez ministerstwa edukacji poszczególnych krajów, i z biura europejskiego utworzonego przez Komisję Europejską. Na stronie internetowej dostępne są między innymi publikacje, informacje na temat systemów edukacji w Polsce i w Europie oraz raporty Biura EURYDICE.


http://www.cedefop.europa.eu

Strona Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego Cedefop. Informacje dostępne są w języku angielskim.


http://www.europass.org.pl/

Na stronie dostępne są dokumenty wchodzące w skład Europass:

Europass – CV oraz Europass – Paszport Językowy wypełniane są samodzielnie przez osobę zainteresowaną. Na stronie internetowej oprócz formularza Europass – CV oraz Europass – Paszport Językowy znajduje się także szczegółowa instrukcja jak wypełnić poszczególne formularze.

Pozostałe dokumenty tj. Europass – Mobilność, Europass – Suplement do Dyplomu oraz Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe wydają uprawnione do tego instytucje.


http://www.llp.org.pl/

Program "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme) to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego przewidziany na lata 2007-2013. Celem programu jest rozwój różnych form uczenia się przez całe życie poprzez wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących.

Program "Uczenie się przez całe życie" obejmuje następujące komponenty:

  • Comenius dotyczący edukacji szkolnej
  • Erasmus dotyczący szkolnictwa wyższego
  • Leonardo da Vinci dotyczący kształcenia i szkolenia zawodowego
  • Grundtvig dotyczący edukacji dorosłych

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/mobilnosc-akademicka-i-zawodowa/uznawanie-kwalifikacji-zawodowych/

Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – instytucji właściwej w sprawach uznawania kwalifikacji dostępne są informacje dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych.


http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/system-szkolnictwa-wyzszego/mobilnosc-akademicka-i-zawodowa/uznawanie-wyksztalcenia/

Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – instytucji właściwej w sprawach uznawalności zagranicznych dyplomów i stopni naukowych dostępne są informacje dotyczące uznawania wykształcenia.