WUP_naglowek

POJĘCIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Kształcenie ustawiczne (ang. lifelong learning) - jest procesem stałego odnawiania, doskonalenia i rozwijania kwalifikacji ogólnych i zawodowych jednostki, trwającym w ciągu całego jej życia.

Kształcenie może odbywać się poprzez uczestnictwo w:

  • szkoleniach, kursach zawodowych lub  hobbystycznych;
  • studiach podyplomowych;
  • wyjazdach studyjnych, konferencjach, seminariach;

a także poprzez:

  • oglądanie lub słuchanie audycji edukacyjnych;
  • czytanie czasopism edukacyjnych;
  • naukę za pomocą internetu (na odległość).

Kształcenie ustawiczne wynika z konieczności przystosowania się jednostki do dynamicznych przeobrażeń ekonomicznych, kulturalnych i naukowych występujących we współczesnym świecie. Koncepcja uczenia się przez całe życie obejmuje rozwój indywidualny i rozwój cech społecznych w systemie formalnym (w szkołach, uczelniach, placówkach kształcenia zawodowego, placówkach kształcenia dorosłych) i nieformalnym (w ramach kształcenia incydentalnego - w domu, w pracy, w społeczności, w trwającym przez całe życie procesie zdobywania informacji, nabywania przekonań na podstawie codziennego doświadczenia oraz wpływów wychowawczych otoczenia).

Zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Kształcenia Ustawicznego Do Roku 2010 warunkiem realizacji idei budowania społeczeństwa opartego na wiedzy jest nadanie w Polsce odpowiedniej rangi koncepcji uczenia się przez całe życie. Koncepcja ta ukierunkowuje działania w taki sposób, by zapewnić odpowiednie możliwości wszystkim - osobom dorosłym, pracującym i bezrobotnym, które muszą przekwalifikować się lub podnieść swoje kwalifikacje.

Instytucje publiczne działające w obszarze rynku pracy oraz edukacji podejmują szereg działań mających na celu popularyzację idei oraz rozwój kształcenia ustawicznego.

Szkolenia dla osób bezrobotnych, osób pobierających rentę szkoleniową i żołnierzy rezerwy inicjowane, organizowane i finansowane przez powiatowe urzędy pracy stanowią jeden z elementów kształcenia ustawicznego. Zalicza się je do form kształcenia formalnego, które prowadzone jest w placówkach oświatowych i ośrodkach szkoleniowych oraz kończy się uzyskaniem poświadczenia nabytych kwalifikacji (dyplom, zaświadczenie, świadectwo itp.). Organizacja szkoleń zaliczana jest do podstawowych usług rynku pracy.