WUP_naglowek

Podsumowanie realizacji Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2008, aktualna sytuacja na śląskim rynku pracy, projekty własne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, stanowiły problematykę trzeciego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.

W ubiegłym roku ze środków Funduszu Pracy wydatkowano 468,3 mln zł, w tym 291,4 mln zł na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (skorzystało z nich ponad 61,5 tys. osób), 149 mln na zasiłki dla bezrobotnych.

Alokacja środków na działania związane z wdrażaniem PO KL przez WUP wyniosła w 2008 r. 388,6 mln zł – ogłoszono 10 konkursów, na które wpłynęło ponad 1,5 tys. wniosków; zakontraktowanych zostało 110 projektów. Rozpoczęto także realizację 31 projektów systemowych powiatowych urzędów pracy, w wyniku których wsparcie otrzymało ponad 23 tys. osób.

Ponadto, WUP rozpoczął realizację dwóch własnych projektów systemowych: „Publiczne Służby Zatrudnienia: Profesjonalizm – Skuteczność – Zaangażowanie” oraz „Program monitorowania regionalnego rynku pracy”.

Aktualnie w województwie zarejestrowanych jest ponad 150 tys. bezrobotnych (od kwietnia br bezrobocie spada). Pod względem stopy bezrobocia, wynoszącej obecnie 8,5 proc, zajmujemy III miejsce w kraju. Wśród pozostających bez zatrudnienia dominują osoby poprzednio pracujące. Pozytywną tendencją jest znaczący spadek, w stosunku maja 2008,  liczby długotrwale bezrobotnych. Korzystnie wygląda także liczba osób podejmujących działalność gospodarczą. Coraz mniej jednak do pup-ów zgłaszanych jest ofert pracy.

sporządziła: Aleksandra Zaręba