WUP_naglowek

Dokumenty wymagane w przypadku ubiegania się w Polsce o przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych na zasadzie sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i pracy na własny rachunek spełnionych w państwach członkowskich UE oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii :


 • 1. Wniosek o przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

 • 2. Zaświadczenie o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy właściwym miejscu zamieszkania.

 • 3. Wykaz okresów zaliczanych warunkujących nabycie prawa do zasiłku sporządzony przez PUP.

 • 4. Dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia, zatrudnienia i pracy na własny rachunek spełnione za granicą tj. :
  • a) kserokopia, poświadczona za zgodność z oryginałem, formularza E301/U1 potwierdzającego okresy ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek spełnione za granicą.

  lub jeśli Wnioskujący nie dysponuje formularzem E301/U1:

  • a) informacja o okresach ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek spełnionych za granicą

  • b) kserokopie, poświadczone za zgodność z oryginałem, dokumentów potwierdzających okresy ubezpieczenia, zatrudnienia i pracy na własny rachunek spełnione za granicą np. umów i świadectw pracy, rozliczeń podatkowych, pasków wypłat – w języku oryginalnym, nieprzetłumaczonych.

   Na podstawie tych dokumentów Wojewódzki Urząd Pracy wystąpi do instytucji właściwej za granicą o wydanie formularza typu SED potwierdzającego okresy ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek spełnione za granicą.


 • 5. Oświadczenie o sposobie rozwiązania ostatniego stosunku pracy w sytuacji jeśli został on rozwiązany w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, a na formularzu E301/U1 w punkcie dotyczącym sposobu rozwiązania ostatniego stosunku pracy zaznaczono opcję „other” (w przypadku formularza U1 jest to punkt 3.7, a w przypadku formularza E301 punkt 5.1.)

 • 6. W przypadku jeżeli ostatni okres ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek nie został spełniony w Polsce – oświadczenie służące ustaleniu miejsca zamieszkania w czasie pracy za granicą.