WUP_naglowek

BADANIA

Badania materiału pt.

"Popyt na kwalifikacje i umiejętności zawodowe na wojewódzkim rynku pracy - problemy edukacyjne aktywnych zawodowo mieszkańców województwa śląskiego".Raport z badań sondażowych, na próbie 1600 respondentów.

pdf
Potrzeby edukacyjne śląskich bezrobotnych. Badanie sondażowepdf

Potrzeby edukacyjne  bezrobotnej młodzieży

Raport z badań  sondażowych, których podstawowym celem  było wzbogacenie wyników analizy danych statystycznych prowadzonych przez WUP oraz  rozpoznanie sytuacji w zakresie działalności szkoleniowej prowadzonej w powiatowych  urzędach pracy na terenie działania Filii WUP w Częstochowie. Zarówno badania  jak i ich rezultaty zostały potraktowane jako pilotaż do badań, które będą  realizowane w 2010r. na terenie całego województwa.

Przed rozpoczęciem sondażu  dokonano diagnozy potrzeb edukacyjnych osób bezrobotnych  i poszukujących pracy, z wykorzystaniem danych statystycznych dotyczących liczby i rodzaju szkoleń organizowanych przez  powiatowe urzędy pracy w latach 2006-2008.

Wyniki  analizy danych zastanych zawarto w  prezentowanym  opracowaniu.

pdf