WUP_naglowek

Co mogę znaleźć w EURES

Usługi EURES są ogólnodostępne i bezpłatne zarówno dla poszukującego pracy jak i dla pracodawcy!

Podstawą wymiany i obiegu informacji w sieci EURES jest rozbudowany portal internetowy www.eures.europa.eu

Jest to system scentralizowany, który zbiera dane i informacje od wszystkich publicznych służb zatrudnienia na obszarze 25 krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu oraz Szwajcarii.

Ogólnodostępny portal internetowy EURES daje możliwość dostępu do m.in.:

POLSKA W EURES

Europejskie Służby Zatrudnienia

EURES to sieć współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli 28 państw Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Szwajcarii), ich partnerów i Komisji.

Głównym zadaniem EURES jest świadczenie usług dla poszukujących i oferujących pracę, a także dla wszystkich mieszkańców EOG, którzy mają prawo do swobodnego przemieszczania się i chcieliby z niego skorzystać. Usługi EURES mogą być świadczone w trzech dziedzinach:

  • umożliwianie poszukującym zatrudnienia oraz pracodawcom dostępu do informacji,
  • doradztwo dla osób zainteresowanych mobilnością zawodową,
  • wymiana pomiędzy partnerami sieci EURES wszystkich informacji na temat wolnych miejsc pracy, profilu regionalnych rynków pracy oraz warunków życia i pracy (podstawowym narzędziem tej wymiany jest zintegrowany system komputerowy).

W realizację tych zadań zaangażowanych jest ponad 700 doradców EURES pochodzących ze służb zatrudnienia i innych organizacji działających na rynku pracy. Odgrywają oni kluczową rolę w zakresie świadczenia usług. Ich zasadniczym zadaniem jest dostarczanie informacji, doradztwo i rekrutacja międzynarodowa. Usługi te skierowane są zarówno do poszukujących pracy jak i do pracodawców chcących przeprowadzić rekrutację poza granicami swojego kraju. Mają oni dostęp do bazy danych zawierającej informacje na temat wolnych miejsc pracy w Europie oraz bazy danych zawierającej informacje dotyczące warunków życia i pracy w krajach EOG (bazy te są także dostępne na stronie internetowej www.eures.europa.eu). Usługi świadczone przez doradców EURES są ogólnodostępne i bezpłatne.

EURES - Transgraniczny

W regionach przygranicznych powstają specjalne struktury, tzw. EURES Transgraniczny (EURES T). Są to międzyregionalne partnerstwa łączące regiony dwóch lub trzech krajów w jeden przygraniczny rynek pracy. Partnerstwa te stanowią część sieci EURES i są właściwie kolebką całej sieci. Warunkiem do powstania EURES T jest duża mobilność zawodowa ludności w pasie przygranicznym, istnienie właściwej infrastruktury transportowej oraz chęć partnerów do współpracy. Główny cel jaki stawia sobie EURES T to wolny przepływ pracowników w regionach przygranicznych. EURES T zajmuje się także ustalaniem wykazu możliwości szkoleń zawodowych w regionach objętych partnerstwem i podawaniem ich do publicznej wiadomości.

Obecnie w EOG funkcjonują 23 partnerstwa EURES T, w obrębie których pracuje 600 tys. pracowników transgranicznych (czyli takich, którzy wykonują pracę na terytorium jednego państwa członkowskiego, ale mieszkają na terytorium innego państwa członkowskiego i co najmniej raz w tygodniu wracają do kraju zamieszkania).

Polska w EURES

Od wejścia Polski do UE usługi EURES są świadczone również w Polsce. Nad wszystkimi działaniami wprowadzającymi EURES czuwa Krajowy Koordynator EURES. Natomiast w każdym województwie funkcję tę wykonuje Kierownik Liniowy EURES, który jest odpowiedzialny za koordynację działań z zakresu EURES na terenie województwa. Kandydaci na doradców EURES po zakończeniu całego cyklu szkoleń otrzymują nominację na doradcę EURES nadawaną wyłącznie przez Komisję Europejską. Usługi EURES w Polsce są świadczone przez ponad 36 doradców EURES, wspieranych przez asystentów EURES, którzy pomagają doradcy EURES w realizacji jego zadań. W każdym powiatowym urzędzie pracy można skorzystać z usług pośrednika pracy świadczącego usługi EURES.

Ocena rezultatów osiągniętych przez EURES w Polsce w okresie 2007 - 2010 - pdf