WUP_naglowek

Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2011

Dokument pn. "Regionalny Plan Działań  na Rzecz Zatrudnienia na rok 2011" sporządzony został zgodnie z zapisem art.3 ust.4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr z 2004 roku nr 99, poz.1001 z późn. zm.) przez Wojewódzki  Urząd Pracy w Katowicach.

Uwzględniając zapisy Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2009-2011 oraz kierunki działań określone w RPDZ na rok 2010, jak również zalecenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przyjęto w Regionalnym Planie Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2011 następujące założenia.

W związku ze znaczącym obniżeniem środków Funduszu Pracy na programy aktywizacji osób bezrobotnych w roku 2011 należy dołożyć starań na rzecz efektywnego wykorzystania pozyskanych środków finansowych, z zachowaniem następujących kierunków działań:

 • dążenie do wzrostu zatrudnienia, w tym w szczególności pracowników starszych, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;
 • usprawnienie funkcjonowania rynku pracy w tym: rozwijanie współpracy pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia a szerokim wachlarzem podmiotów rynku pracy od prywatnych agencji zatrudnienia i pracodawców do NGO tworzenia warunków dla mobilności zawodowej i przestrzennej pracowników i poszukujących pracy, dążenie do wzrostu zatrudnienia  poza rolnictwem i w innowacyjnych gałęziach gospodarki;
 • dalsze doskonalenie aktywnej polityki rynku pracy poprzez zapewnieni dostępności do podstawowych usług rynku pracy i zwiększenie trafności jej adresowania;
 • systematyczne i ciągłe podnoszenie efektywności aktywnych polityk rynku pracy.

W związku z powyższym kontynuując cele i zamierzenia ujęte w Krajowym Planie Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2009-2011 zaproponowano następujące założenia stanowiące kontynuację wytycznych określonych w RPDZ na rok 2009 i 2010.

Podstawowe cele RPDZ na rok 2011:

 • utrzymanie zatrudnienia i podniesienie jego jakości,
 • ograniczanie skutków bezrobocia,
 • ograniczanie skutków spowolnienia gospodarczego w regionie,
 • poprawa jakości kapitału ludzkiego z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy.

PRIORYTETY:

 • Priorytet 1. Wzrost aktywności zawodowej
 • Priorytet 2. Sprawny rynek pracy
 • Priorytet 3. Rozwój aktywnej polityki rynku pracy

DZIAŁANIA:

Priorytet 1 – Wzrost aktywności zawodowej

 1. Upowszechnianie i rozwój kształcenia ustawicznego;
 2. Aktywizacja osób w wieku 50+;
 3. Doskonalenie rozwiązań pozwalających na godzenie obowiązków rodzinnych z pracą;
 4. Pomoc osobom rozpoczynającym karierę zawodową, w tym upowszechnianie działań przyczyniających się do szybkiego i płynnego przechodzenia od nauki do pracy;
 5. Aktywizacja zawodowa osób zamieszkujących obszary peryferyjne  – poprawa ich mobilności zawodowe;
 6. Integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 7. Podejmowanie inicjatyw wspierających zatrudnienie.

Priorytet 2 – Sprawny rynek pracy

 1. Promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy, w tym upowszechnianie informacji z tego zakresu;
 2. Tworzenie nowoczesnego systemu zabezpieczenia społecznego na rynku pracy;
 3. Ulepszanie aktywnej polityki rynku pracy poprzez kojarzenie jej z instrumentami wsparcia finansowego;
 4. Rozwój dialogu społecznego na rynku pracy – rozwój współpracy pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia a prywatnymi agencjami zatrudnienia, pracodawcami oraz instytucjami, partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi;
 5. Wspieranie działań restrukturyzacyjnych poprzez inicjowanie przedsięwzięć na rzecz rozwoju gospodarki innowacyjnej oraz wzrostu zatrudnienia w nowoczesnych sektorach gospodarki w regionie w regionie;
 6. Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw oraz elastyczności rynku pracy;
 7. Ograniczanie skutków redukcji zatrudnienia;
 8. Zachęcanie przedsiębiorców do kreowania nowych miejsc pracy.

Priorytet 3 – Rozwój aktywnej polityki rynku pracy

 1. Doskonalenie usług pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy świadczonych przez publiczne służby zatrudnienia;
 2. Doskonalenie standardów i warunków realizacji podstawowych usług rynku pracy oraz monitorowanie stosowania standardów i warunków ich realizacji przez publiczne służby zatrudnienia;
 3. Intensyfikacja działań podejmowanych wobec osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy;
 4. Profesjonalizacja działań publicznych służb zatrudnienia;
 5. Wprowadzenie i zastosowanie monitoringu skuteczności aktywnej polityki rynku pracy.

Wskaźniki wyznaczonych celów:

 1. Podniesienie wskaźnika zatrudnienia w regionie.
 2. Utrzymanie na poziomie roku 2010 liczby bezrobotnych w województwie i poszczególnych powiatach (lub jej obniżenie).
 3. Utrzymanie lub zmniejszenie wielkości stóp bezrobocia w województwie i poszczególnych powiatach na poziomie wielkości z roku 2010,
 4. Zmniejszenie liczby długotrwale bezrobotnych w liczbie bezrobotnych ogółem.
 5. Utrzymanie liczby osób bezrobotnych zamieszkujących na terenach wiejskich w aktywnych formach przeciwdziałaniu bezrobociu
 6. Zwiększenie liczby kobiet w programach aktywizujących.
 7. Zwiększenie liczby osób powyżej 45 roku życia w programach aktywizujących.
 8. Utrzymanie liczby samozatrudnionych w wyniku otrzymania dotacji z Funduszu Pracy.
 9. Utrzymanie na poziomie roku 2010 zatrudnienia wśród niepełnosprawnych.
 10. Nie przekroczenie liczby bezrobotnych do 25 roku życia wśród ogółu bezrobotnych .
 11. Utrzymanie liczby ofert pracy.
  (Uwaga: Punktem odniesienia do wyżej wymienionych wskaźników są wielkości uzyskane w 2010 roku.)

Zgodnie z praktyką z lat ubiegłych do opracowania dokumentu zaproszeni zostali następujący partnerzy:

1. Urząd Marszałkowski:

 • Wydział Gospodarki,
 • Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • Wydział Rozwoju Regionalnego,
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego,
 • Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie.
2. Urząd Wojewódzki:
 • Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców,
 • Kuratorium Oświaty w Katowicach.

3. Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach

4. Podmioty gospodarcze, izby:

 • Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach,
 • Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. w Katowicach,
 • Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach,
 • Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach,
 • Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej,
 • Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie.

5. Związki Zawodowe:

 • Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w Katowicach,
 • Rada OPZZ Województwa Śląskiego w Katowicach.

6. NGO:

 • Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS w Katowicach,
 • Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST w Katowicach,
 • Polskie Forum Edukacji Europejskiej w Katowicach.

7. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie

8. Powiatowe Urzędy Pracy Województwa Śląskiego

Wzorem lat ubiegłych każdy z partnerów zgłosił planowane w 2011 roku zadania wpisujące się w poszczególne priorytety i działania poprzez wypełnienie "Karty zadania do RPDZ na rok 2011". Na podstawie zebranych materiałów Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach opracował Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia.

Do zapisów Regionalnego Planu  Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2011 Wojewódzka Rada Zatrudnienia nie wniosła uwag. Dokument został przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1470/54/IV/2011 z dnia 7 czerwca 2011r.

Katowice, 10 czerwca 2011 r.

Załączniki:

 • Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2011 - [PDF]
 • Karty zadań do Regionalnego Planu Działań za Rzecz Zatrudnienia na rok 2011 - [PDF]
 • Karta zadania do sprawozdania z realizacji RPDZ za rok 2011 - Word_ico

Utworzono:  2011-06-01 11:27:42

Zmodyfikowano:  2012-01-09 07:59:05