WUP_naglowek

 Informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie śląskim

 według stanu na 30 kwietnia 2013 r.

 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w końcu kwietnia 2013 roku wyniosła 221 703 osoby i była o 3,7 tys. osób mniejsza niż w miesiącu poprzednim (tj. o 1,6%).

W powiatach widoczne było terytorialne zróżnicowanie stanu bezrobocia. Najwięcej osób zarejestrowanych jako bezrobotne notowano w Częstochowie (16 043 osoby), Sosnowcu (11 982 osoby) i Katowicach (11 937 osób). Na przeciwległym końcu listy rankingowej lokowały się powiaty o małej liczbie mieszkańców: bieruńsko - lędziński (1 707 osób), Żory (2 043 osoby) oraz rybnicki (2 270 osób).

Województwo śląskie - liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia.
Stan w końcu miesiąca 

wykres
• Wysokość stopy bezrobocia według stanu na 30.04.2013 r. – dane szacunkowe, obliczenia własne WUP

Według stanu na 31 marca 2013 r. wysokość stopy bezrobocia w Śląskiem wynosiła 12,0% (kraj 14,3%).  Nasze województwo znajduje się na trzecim miejscu listy województw o najniższej wartości tego wskaźnika, tuż za Wielkopolską (10,7%) i Mazowszem (11,6%). Utrzymuje się duże zróżnicowanie natężenia bezrobocia w naszym regionie. W końcu marca 2013 r. wysokość stopy bezrobocia w Katowicach wynosiła 5,7%. Na przeciwległej pozycji znajdował się powiat częstochowski, gdzie wysokość tego wskaźnika osiągnęła wartość 21,7%. Jak widać, powiat o najwyższej i najniższej stopie bezrobocia dzieliła w marcu 2013 r. różnica 16,0 pkt. proc. Jeżeli chodzi o podregiony, to w omawianym okresie najniższą stopę bezrobocia notowano w podregionie tyskim (8,1%) i katowickim (8,8%); potem kolejno w podregionie: rybnickim (10,3%), gliwickim (10,7%), bielskim (11,2%), sosnowieckim (15,8%) oraz w bytomskim (16,6%). Najwyższą stopą bezrobocia charakteryzował się podregion częstochowski (16,9%).

W kwietniu 2013 roku w powiatowych urzędach pracy województwa śląskiego zarejestrowało się 22 897 osób (tzw. napływ[1]), z czego 47,4% stanowiły kobiety. W odniesieniu do marca br. liczba bezrobotnych, którzy zarejestrowali się w miesiącu sprawozdawczym spadła o 849 osób. W miesiącu sprawozdawczym rejestrowały się przede wszystkim osoby poprzednio pracujące (83,0%).

Liczba wyłączeń w omawianym okresie wyniosła 26 593 osoby  (tzw. odpływ[2]). W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprawozdawczego liczba ta jest większa o 1,5 tys. osób. Największą grupę „odpływu” stanowili bezrobotni, którzy podjęli pracę – 11,0 tys. (41,2%), w tym przede wszystkim pracę niesubsydiowaną – 9,7 tys. (88,8% wszystkich wyłączonych z tytułu rozpoczęcia zatrudnienia). Kolejna grupa to osoby, które nie potwierdziły gotowości do pracy – 8,0 tys. (30,1%). Dokładne dane dotyczące przyczyn wyłączeń w kwietniu 2013 r. przedstawiono w tabeli.

Główne składniki odpływu

Kwiecień 2013 r.

Ogółem

Kobiety

Z ogółem do 25 roku życia

Z ogółem powyżej 50  roku życia

Z ogółem długotrwale bezrobotni

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych 

z tego  z powodu:

26 593

12 891

7 117

3 488

4 472

1 942

8 101

4 515

- podjęcia pracy 

10 962

5 235

2 383

1 103

1 492

568

2 583

1 442

   -  niesubsydiowanej

   -  subsydiowanej

9 732

1 230

4 701

534

2 178

205

1 027

76

1 234

258

484

84

2 127

456

1 251

191

 - rozpoczęcia szkolenia

1 080

441

294

96

186

95

379

209

- rozpoczęcia stażu

2 884

2 049

1 540

1 053

195

126

975

740

- rozpoczęcia  przygotowania zawodowego dorosłych

9

5

2

0

0

0

2

2

- rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej

719

354

30

21

303

107

532

272

- odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy

423

188

160

72

70

23

185

89

- niepotwierdzenia gotowości do pracy

8 015

3 186

 2 341

915

1 113

406

2 517

1 234

- dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego

966

629

183

117

201

121

357

261

 

Według stanu na 30.04.2013 r. największą grupą osób będących w trakcie odbywania aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu byli: odbywający staż – 9 055 osób oraz odbywający prace społecznie użyteczne– 2 706 osób. Szkolenie odbywało 778 osób. Przy pracach interwencyjnych zatrudnione były 633 osoby, natomiast przy robotach publicznych 617 osób. Stosunkowo rzadko osoby pozostające poza zatrudnieniem odbywały przygotowanie zawodowe dorosłych – 36 osób.

W populacji bezrobotnych województwa śląskiego przeważają kobiety. Według stanu na 30 kwietnia 2013 r. bezrobotne panie w liczbie 115 756 stanowiły 52,2% ogółu zarejestrowanych (miesiąc wcześniej analogiczny udział wynosił – 52,3%).

Bezrobotni uprawnieni do zasiłku stanowili 16,3% ogółu zarejestrowanych (36 172 osoby). W porównaniu do stanu z marca 2013 r. liczba beneficjentów zasiłku spadła o 1,2 tys. osób.

 W przypadku osób bezrobotnych zamieszkujących tereny wiejskie sytuacja przedstawiała się następująco: w miesiącu sprawozdawczym zanotowano „napływ” do tej kategorii 4 167 osób (w tym 1 957 kobiet), „odpływ” wyniósł 5 659 osób. W konsekwencji w końcu kwietnia br. w rejestrach pozostawało 48 216 bezrobotnych zamieszkałych na terenach wiejskich, co stanowiło 21,7% ogółu.

W kwietniu 2013 r. do powiatowych urzędów pracy zgłoszono 8 653 informacje o wolnych miejscach pracy i miejscach aktywizacji zawodowej[3]. W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 6 575 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. W miesiącu kwietniu br. zgłoszono 6 510 propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. W odniesieniu do poprzedniego miesiąca liczba ta wzrosła o 9,9% (marzec 2013 r. – 5 925).

W kwietniu 2013 roku zamiar dokonania zwolnień grupowych zgłosiły 34 zakłady pracy, w liczbie 1 838 osób. W omawianym okresie sprawozdawczym w wyniku zwolnień grupowych dokonanych przez 50 przedsiębiorstw zatrudnienie utraciły 374 osoby.

Wśród kategorii bezrobotnych, których ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy kwalifikuje do będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy najliczniejszymi grupami byli: bezrobotni nie posiadający wykształcenia średniego, długotrwale bezrobotni oraz bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych. Dokładne dane dotyczące osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy obrazujące zmiany zachodzące na przestrzeni miesiąca zawarto w poniższej tabeli.

Bezrobotni w szczególnej
sytuacji na rynku pracy*

31.03.2013 r.

30.04.2013 r.

liczba

udział w ogółem (%)

liczba

 udział w ogółem (%)

do 25 roku życia

38 365

17,0

36 570

16,5

długotrwale bezrobotni

100 335

44,5

99 602

44,9

kobiety, które po urodzeniu dziecka
nie podjęły zatrudnienia

22 642

19,2**

22 779

19,7**

powyżej 50 roku życia

54 007

24,0

53 625

24,2

bez kwalifikacji zawodowych

65 774

29,2

65 023

29,3

bez doświadczenia zawodowego

50 499

22,4

49 079

22,1

bez wykształcenia średniego

126 649

56,2

125 098

56,4

samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia

21 992

9,8

21 926

9,9

bezrobotni, którzy  po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia

5 874

2,6

5 842

2,6

bezrobotni niepełnosprawni

12 920

5,7

12 710

5,7

po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego

351

0,2

333

0,2

Liczba bezrobotnych ogółem

225 399

221 703

 

*  dane liczbowe oraz odsetki nie sumują się, gdyż jeden bezrobotny może kwalifikować się do kilku kategorii równocześnie;

**  wśród ogółu bezrobotnych kobiet.


W rejestrach powiatowych urzędów pracy w końcu kwietnia br. znajdowały się 6 993 osoby, które były w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki, tj. 3,2% ogółu (w tym 2 727 osób, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia). W ujęciu miesięcznym liczba bezrobotnych absolwentów spadła o 4,7 tys. osób.

W miesiącu sprawozdawczym 2 509 osób rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. W grupie tej większość uczestniczyła w projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy – 2 408 beneficjentów.

W miesiącu sprawozdawczym dla 7 409 osób bezrobotnych (w tym 3 997 kobiet) przygotowano indywidualny plan działania. W końcu miesiąca sprawozdawczego 81 909 osób bezrobotnych (w tym: 57,1% kobiet) realizowało IPD.

W końcu kwietnia 2013 roku w rejestrach powiatowych urzędów pracy w województwie śląskim odnotowano 5 130 osób poszukujących pracy, o 100 osób więcej niż przed miesiącem.

 

Wybrane informacje o bezrobociu rejestrowanym w układzie powiatów i podregionów

Podregiony z podziałem na powiaty

Liczba bezrobotnych, stan na 30.04.2013 r.

stopa bezrobocia (%) (31.03.2013r.)

Dynamika
wzrostu/
spadku
bezrobocia (%) 31.03.2013r.

=100

ogółem

kobiety

udział kobiet wśród bezrobotnych ogółem (%)

z prawem do zasiłku

zamieszkali na wsi

WOJ. ŚLĄSKIE

221 703

115 756

52,2

36 172

48 216

12,0

98,4

Podregion bielski

30 538

15 271

50,0

6 191

16 094

11,2

97,1

Bielski

6 280

3 277

52,2

1 371

4 472

11,6

97,7

Cieszyński

7 864

3 837

48,8

1 526

4 138

11,6

97,1

Żywiecki

9 249

4 487

48,5

1 861

7 484

17,4

95,5

m. Bielsko-Biała

7 145

3 670

51,4

1 433

0

7,3

98,6

Podregion bytomski

25 079

13 511

53,9

3 525

4 180

16,6

100,0

Lubliniecki

3 840

1 953

50,9

643

2 426

14,9

96,7

Tarnogórski

6 319

3 338

52,8

860

1 754

12,7

98,9

m. Bytom

11 835

6 458

54,6

1 635

0

20,8

102,2

m. Piekary Śląskie

3 085

1 762

57,1

387

0

16,8

98,4

Podregion częstochowski

36 419

17 049

46,8

6 395

14 486

16,9

97,8

Częstochowski

9 588

4 400

45,9

1 609

8 184

21,7

97,3

Kłobucki

5 265

2 388

45,4

948

4 078

16,4

96,0

Myszkowski

5 523

2 635

47,7

1 398

2 224

21,6

98,6

m. Częstochowa

16 043

7 626

47,5

2 440

0

14,0

98,4

Podregion gliwicki

21 384

11 357

53,1

2 718

1 536

10,7

100,1

Gliwicki

4 047

2 258

55,8

502

1 536

11,0

100,1

m. Gliwice

8 279

4 131

49,9

1 183

0

8,0

102,3

m. Zabrze

9 058

4 968

54,8

1 033

0

15,0

98,2

Podregion katowicki

31 686

16 834

53,1

4 733

0

8,8

98,7

m. Chorzów

5 424

2 823

52,0

703

0

13,5

98,8

m. Katowice

11 937

6 019

50,4

1 823

0

5,7

98,8

m. Mysłowice

3 273

1 880

57,4

513

0

11,0

99,4

m. Ruda Śląska

5 077

2 844

56,0

780

0

10,5

100,2

m. Siemianowice Śląskie

3 251

1 733

53,3

561

0

15,7

96,4

m. Świętochłowice

2 724

1 535

56,4

353

0

19,7

97,6

Podregion rybnicki

22 156

13 543

61,1

3 052

4 072

10,3

97,6

Raciborski

3 353

1 931

57,6

505

1 182

9,3

99,3

Rybnicki

2 270

1 419

62,5

303

1 232

13,3

98,3

Wodzisławski

5 722

3 510

61,3

753

1 658

12,0

97,2

m. Jastrzębie Zdrój

3 946

2 377

60,2

444

0

9,4

98,8

m. Rybnik

4 822

3 068

63,6

672

0

8,8

96,2

m. Żory

2 043

1 238

60,6

375

0

11,5

97,0

Podregion sosnowiecki

40 573

20 643

50,9

6 383

4 615

15,8

98,3

Będziński

8 565

4 438

51,8

1 277

1 766

17,4

95,9

Zawierciański

8 662

4 189

48,4

1 383

2 849

19,6

98,5

m. Dąbrowa Górnicza

7 560

3 828

50,6

1 207

0

13,4

99,3

m. Jaworzno

3 804

2 092

55,0

759

0

12,9

97,7

m. Sosnowiec

11 982

6 096

50,9

1 757

0

15,6

99,5

Podregion tyski

13 868

7 548

54,4

3 175

3 233

8,1

97,5

Mikołowski

3 585

1 905

53,1

642

379

9,0

100,1

Pszczyński

3 646

2 066

56,7

754

2 528

8,2

97,3

Bieruńsko-lędziński

1 707

963

56,4

431

326

6,8

93,6

m. Tychy

4 930

2 614

53,0

1 348

0

8,0

97,3

 

Obserwatorium Rynku Pracy, Katowice, 14.05.2013 r.[1]Napływ do bezrobocia przedstawia liczbę bezrobotnych, którzy w danym okresie sprawozdawczym (np. miesiącu, roku) zostali zarejestrowani w urzędach pracy. W liczbie tej uwzględniane są osoby rejestrujące się po raz pierwszy bądź po raz kolejny. W grupie bezrobotnych nowo rejestrujących się możemy wyróżnić osoby napływające z zatrudnienia stałego, po udziale w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu oraz osoby napływające do bezrobocia z bierności zawodowej.

[2] Odpływ z bezrobocia jest to liczba osób, które w danym okresie sprawozdawczym (np. miesiącu) zostały z różnych powodów wyłączone
z ewidencji bezrobotnych. Odpływ może być związany z podjęciem pracy: stałej lub w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz
z przejściem do bierności zawodowej. Może też być spowodowany nie potwierdzeniem gotowości do pracy, dobrowolną rezygnacją ze statusu bezrobotnego, podjęciem nauki, ukończeniem wieku produkcyjnego, nabyciem praw emerytalnych i innymi przyczynami.

[3] w sprawozdawczości obowiązującej do 2009 roku były to oferty pracy.