WUP_naglowek

DZIAŁALNOŚĆ METODYCZNA

W strukturach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach działalność metodyczna w zakresie informacji i poradnictwa zawodowego realizowana jest przez wyspecjalizowaną komórkę organizacyjną - Centrum Metodyczne Poradnictwa Zawodowego.

Podstawowym celem podejmowanych działań jest rozwój i wzmocnienie kompetencji zawodowych i interpersonalnych specjalistów służb zatrudnienia, a w konsekwencji doskonalenie instytucjonalnej obsługi rynku pracy.

Działalność metodyczna w zakresie poradnictwa i informacji zawodowej realizowana jest poprzez:

 • prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie realizacji przedsięwzięć służących podnoszeniu jakości usług służb zatrudnienia oraz instytucji partnerskich rynku pracy działających na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy;

 • prowadzenie szkoleń trenerskich dla liderów klubów pracy nadających uprawnienia do prowadzenia trzytygodniowego szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy;

 • określanie modelowych rozwiązań w zakresie wykorzystania informacji i poradnictwa zawodowego;

 • diagnozowanie potrzeb w zakresie metod i technik poradnictwa zawodowego;

 • gromadzenie i katalogowanie materiałów związanych z metodyką poradnictwa zawodowego oraz z psychologicznymi metodami diagnozowania;

 • pozyskiwanie i wdrożenie autotestów wykorzystywanych w ocenie przydatności zawodowej;

 • tworzenie i doskonalenie metod i technik poradnictwa zawodowego indywidualnego i grupowego.

W 2012 roku planowane są do realizacji następujące szkolenia

Celem podniesienia jakości usług służb zatrudnienia oraz instytucji rynku pracy działających na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy, Centrum Metodyczne Poradnictwa Zawodowego realizuje przedsięwzięcia mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników urzędów pracy i tym samym zapewnienie większej skuteczności podejmowanych działań wobec klientów urzędów.

 1. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników publicznych służb zatrudnienia - zaplanowano następujące szkolenia:

 • dla doradców zawodowych:
         - „Wykorzystanie IPD w pracy doradcy zawodowego”

         - „Kompetencje doradcy zawodowego – skuteczne motywowanie klienta do zmian”„AC/DC”

         - „Planowanie kariery zawodowej”

         - „Kreowanie wizerunku zawodowego”
 • dla liderów klubu pracy:
        - „Praca z trudnym klientem – konstruktywna komunikacja, asertywność”
        - „Program wg podręcznika zalecanego przez MPiPS „Szukam pracy” – zdobycie uprawnień do prowadzenia 3-tygodniowego szkolenia przez liderów KP”
 • dla specjalistów ds. rozwoju zawodowego:
        - „Zarządzanie sobą w czasie”
        -  „Warsztat pracy specjalisty ds. rozwoju zawodowego – konstruktywna komunikacja, asertywność”
 • dla pracowników zajmujących się promowaniem przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych i poszukujących pracy:
        - „Wprowadzenie do samozatrudnienia”

 2.  Podniesienie kwalifikacji zawodowych partnerów rynku pracy - zaplanowano następujące szkolenia:
             -  „Marketing w firmie”
             -  „Zarządzanie sobą w czasie”
             -  „Planowanie kariery zawodowej”
             -  „Praca z trudnym klientem – konstruktywna komunikacja, asertywność”

 3. Kontynuacja organizacji seminariów dla pracowników kluczowych PSZ z terenu województwa śląskiego w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych.