WUP_naglowek

WYKREŚLENIE Z RIS

Wojewódzki urząd pracy wykreśla instytucję szkoleniowa z rejestru niezwłocznie po wystąpieniu następujących okoliczności:

  1. na wniosek instytucji szkoleniowej

  2. w przypadku stwierdzenia prawomocnym wyrokiem naruszenia przepisów ustawy

  3. w przypadku zakończenia działalności przez instytucję szkoleniową

  4. w przypadku niepowiadomienia wojewódzkiego urzędu pracy o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym

O wykreśleniu z rejestru instytucji szkoleniowych WUP powiadamia instytucję szkoleniową na piśmie.

Podstawa prawna: Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 roku z późniejszymi zmianami – art. 20 ust. 6 oraz Rozporządzenie MGiP z dn. 27.10.2004 w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych § 4.3