WUP_naglowek

Polsko - czesko - słowacka współpraca transgraniczna

C1_y_html_25d84c8d

Współpraca z sąsiednimi regionami Czech i Słowacji rozpoczęła się jeszcze przed wejściem naszych krajów do Unii Europejskiej. Rozwijała się ona zarówno w ramach tzw. euroregionów (np. "Śląsk Cieszyński" czy "Beskidy") jak i wspólnych projektów realizowanych np. w ramach grantów Fundacji Batorego (projekt "Praca bez granic" - wrzesień - listopad 2003r.).

W związku z przystąpieniem Polski, Czech i Słowacji do Unii Europejskiej a także do sieci Europejskich Służb Zatrudnienia EURES pojawiła się możliwość utworzenia wzdłuż wspólnych granic partnerstwa transgranicznego. Ponad 600 000 osób mieszkających w jednym kraju UE, a pracujących w innym, musi radzić sobie z różniącymi się od siebie krajowymi praktykami i systemami prawnymi, i jest codziennie narażonych na problemy natury administracyjnej, prawnej czy podatkowej.

W sierpniu 2004 r. odbyło się międzynarodowe seminarium z udziałem przedstawicieli polskich, czeskich i słowackich służb zatrudnienia, którego celem było uzgodnienie wspólnych działań ww. państw w zakresie utworzenia nowego partnerstwa transgranicznego EURES T Beskidy. Od początku w budowanie partnerstwa transgranicznego ze strony polskiej zaangażowany był Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

W kolejnych latach prowadzone były liczne działania potwierdzające istnienie wspólnego transgranicznego rynku pracy i promujące mobilność przygraniczną, takie jak:

 • badanie sondażowe wśród bezrobotnych zarejestrowanych w 6 przygranicznych powiatowych urzędach pracy województwa śląskiego. Z sondażu wynika, że spośród osób skłonnych do podjęcia zatrudnienia poza granicami naszego kraju 76,4% badanych wyraziło chęć wyjazdu do "starych" krajów Unii Europejskiej (głównie Niemcy, Wielka Brytania), a 23,6% do państw sąsiednich (Czechy, Słowacja). W opinii większości respondentów (60,7%) brak znajomości języka czeskiego bądź słowackiego nie wyklucza możliwości uzyskania zatrudnienia w tych państwach;

 • wydanie ulotki w językach polskim, czeskim i słowackim zawierającej podstawowe informacje nt regionu przygranicznego;

 • Transgraniczne Targi Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji, zorganizowane w dniu 24 lutego 2006r. w Śląskim Zamku Sztuki

 • i Przedsiębiorczości w Cieszynie. W imprezie udział wzięło 35 wystawców z Polski, Czech i Słowacji, w tym: 10 instytucji szkoleniowych i wspierających przedsiębiorczość, 9 urzędów pracy oraz 16 pracodawców. Imprezę odwiedziło ok. 2 000 osób, które mogły skorzystać z ok. 1100 wolnych miejsc pracy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także towarzyszące Targom

 • warsztaty poświęcone warunkom życia i pracy w Republice Czeskiej

 • i na Słowacji, a także prezentacja poświęcona prowadzeniu działalności gospodarczej;

 • wydanie w 2007r. trójjęzycznego informatora dla osób poszukujących pracy, przedsiębiorców i pracodawców nt warunków życia i pracy w regionie przygranicznym (informacje z zakresu poszukiwania pracy, zakładania działalności gospodarczej, systemu podatkowego, zabezpieczeń społecznych, możliwości kształcenia itp.), który dostępny jest w polskich, czeskich i słowackich urzędach pracy;

 • zebranie danych i opracowanie "Studium wykonalności" - analizy polsko - czesko - słowackiego pogranicza w aspekcie ekonomicznym, demograficznym, rynku pracy, transportu;

 • kampania promocyjna w lokalnych mediach na Śląsku: w Radiu Katowice wyemitowano 4 audycje radiowe poświęcone mobilności transgranicznej, poszukiwaniu pracy poprzez EURES, warunkom życia i pracy w strefie przygranicznej, natomiast

 • w "Dzienniku Zachodnim" zamieszczono 2 artykuły poświęcone tematyce mobilności transgranicznej. W ramach kampanii odbyły się także spotkania z mieszkańcami regionu przygranicznego podczas których omawiano możliwości poszukiwania pracy w Czechach i na Słowacji oraz poruszanie się po portalu EURES. Spotkania zorganizowano we współpracy z Gminnymi Centrami Informacji w Ujsołach, Jastrzębiu Zdroju, Bielsku - Białej, Cieszynie i Skoczowie;

 • II edycja Transgranicznych Targów Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji w Cieszynie (05.03.2008r), w których uczestniczyło 46 wystawców z trzech krajów (w tym 26 pracodawców, którzy zaoferowali miejsca pracy dla ponad 1 600 pracowników). Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem: imprezę odwiedziło ok. 2 000 osób;

 1C2_y_html_m395a82db 2C3_y_html_m2bd2c622

3C4_y_html_m471a968b 4C5_y_html_79888e0e

 • spotkania pracowników publicznych służb zatrudnienia i partnerów społecznych, podczas których przygotowywano m. in. dokumenty wymagane przez Komisję Europejską  do powołania partnerstwa transgranicznego (Strategia rozwoju na lata 2007 - 2010, Roczny Plan Działania, Umowa ramowa).   

Działania te finansowane były przez Komisję Europejską z krajowych grantów EURES (polskiego, czeskiego i słowackiego).