WUP_naglowek

Regulacje prawne w zakresie organizacji staży w PUP

Staż oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Starostą z upoważnienia którego działa Dyrektor PUP a Pracodawcą, według programu określonego w umowie.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 69 poz. 415 z póź. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 18 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowego trybu przyznania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego.

Program stażu powinien określać:

 • nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy;
 • zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego;
 • rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;
 • sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;
 • opiekuna osoby objętej programem stażu ze wskazaniem wykształcenia i stanowiska jakie opiekun zajmuje.

 Na staż w wymiarze 12 miesięcy mogą zostać skierowane:

 • osoby bezrobotne do 25 roku życia ;
 • osoby zarejestrowane jako bezrobotne w okresie do upływu 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, które nie ukończyły 27 roku życia ww. 

Na staż nie przekraczający 6 miesięcy mogą zostać skierowane:

 • osoby bezrobotne do 25 roku życia;
 • bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt. 2, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka ;
 • bezrobotni powyżej 50 roku życia ;
 • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego;
 • bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia;
 • bezrobotni , którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia;
 • bezrobotni niepełnosprawni.

Okres organizacji stażu trwa od 3 - 12 miesięcy. Skierowana do odbycia stażu osoba bezrobotna świadczy pracę w pełnym wymiarze czasu pracy tzn. czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, zgodnie z programem stażu pobierając w zamian w Powiatowym Urzędzie Pracy stypendium, którego wysokość równa się zasiłkowi dla bezrobotnych. Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż organizator jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu. Za ostatni miesiąc odbywania stażu organizator jest zobowiązany udzielić dni wolnych przed upływem zakończenia stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. Bezrobotny skierowany do odbycia stażu sporządza sprawozdanie z przebiegu stażu zawierające informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych. Po zakończeniu stażu PUP wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu na podstawie sprawozdania bezrobotnego o przebiegu stażu. Nadzór nad odbywaniem stażu sprawuje PUP, natomiast organizator wyznacza opiekuna dla bezrobotnego odbywającego staż, który udziela bezrobotnemu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań oraz poświadcza podpisem prawdziwość informacji zawartych w sprawozdaniu bezrobotnego. Opiekun bezrobotnego odbywającego staż może jednocześnie sprawować opiekę nad nie więcej niż 3 osobami bezrobotnymi odbywającymi staż . Bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku, na którym wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych.

Kiedy staż może zostać przerwany:

 • w przypadku podjęcia pracy przez osobę bezrobotną odbywającą staż;
 • PUP na wniosek bezrobotnego odbywającego staż może rozwiązać z pracodawcą umowę o odbycie stażu w przypadku niezrealizowania przez pracodawcę warunków odbycia stażu, po wysłuchaniu pracodawcy.
 • PUP na wniosek pracodawcy lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii pracodawcy, może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu w przypadku:
  1. nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia pracy;
  2. naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania na stanowisku pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych.
  3. usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie propozycji stażu.

Warunki, które musi spełnić pracodawca, aby ubiegać się o staż:

 • wniosek o skierowanie bezrobotnego do odbycia stażu mogą złożyć ORGANIZATORZY, którzy są jednostkami organizacyjnymi, chociażby nie posiadali osobowości prawnej, a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

  U organizatora stażu, który nie jest pracodawcą staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny. U organizatorów którzy są pracodawcami liczba stażystów nie może przekroczyć liczby pracowników zatrudnionych u organizatora.
 • o współpracę w ramach aktywizacji bezrobotnej młodzieży mogą ubiegać się tylko organizatorzy nie posiadający zaległości wobec Budżetu Państwa (ZUS i US), natomiast większą szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku o organizację stażu mają organizatorzy, którzy we wniosku zadeklarują dalsze zatrudnienie osoby po zakończonej umowie stażowej.

Organizator, u którego bezrobotny odbywa staż:

 • zapoznaje bezrobotnego z programem stażu;
 • zapoznaje bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami;
 • zapewnia bezrobotnemu profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;
 • szkoli bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go

  z obowiązującym regulaminem pracy;
 • przydziela bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej;
 • zapewnia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne;
 • niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, informuje PUP o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu;
 • po zakończeniu stażu pracodawca wystawia bezrobotnemu opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego oraz kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych pozyskanych w trakcie stażu.