WUP_naglowek

Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2010

Dokument pn. "Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2010" sporządzony został zgodnie z zapisem art.3 ust.4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr z 2004 roku nr 99, poz.1001 z późn. zm.) przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Uwzględniając zapisy Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2009-2011 oraz kierunki działań określone w RPDZ na rok 2009 przyjęto w Regionalnym Planie Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2010 następujące założenia.

Jako podstawowe cele do osiągnięcia w roku 2010 uznano:

 • utrzymanie zatrudnienia i podniesienie jego jakości,
 • wspieranie działań służących ograniczeniu bezrobocia,
 • dążenie do zminimalizowania negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego w regionie,
 • poprawa jakości kapitału ludzkiego z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy.

Wyznaczono priorytety służące osiągnięciu celów oraz przypisano im określone działania.

Priorytet 1 – Wzrost aktywności

 1. Upowszechnianie i rozwój kształcenia ustawicznego,
 2. Aktywizacja osób w wieku 50+,
 3. Doskonalenie rozwiązań pozwalających na godzenie obowiązków rodzinnych z pracą,
 4. Pomoc młodzieży rozpoczynającej karierę zawodową, w tym upowszechnianie działań przyczyniających się do szybkiego i płynnego przechodzenia od nauki do pracy,
 5. Aktywizacja zawodowa osób zamieszkujących obszary peryferyjne (wiejskie) – poprawa ich mobilności zawodowej,
 6. Integracja zawodowa i społeczna osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 7. Inicjatywy wspierające zatrudnienie w okresie spowolnienia gospodarki.

Priorytet 2 – Sprawny rynek pracy

 1. Promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy, w tym upowszechnianie informacji z tego zakresu,
 2. Tworzenie nowoczesnego systemu zabezpieczenia społecznego na rynku pracy,
 3. Ulepszanie aktywnej polityki rynku pracy poprzez kojarzenie jej z instrumentami wsparcia finansowego,
 4. Kształtowanie nowych relacji na rynku pracy - rozwój współpracy pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia a prywatnymi agencjami zatrudnienia, pracodawcami oraz pomocą społeczną, partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi,
 5. Wspieranie działań restrukturyzacyjnych poprzez podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarki innowacyjnej oraz wzrostu zatrudnienia w nowoczesnych  gałęziach przemysłu w regionie,
 6. Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw oraz elastyczności  rynku pracy,
 7. Ograniczenie skali redukcji zatrudnienia poprzez powstrzymanie zwolnień tam gdzie można ich uniknąć oraz zachęcanie przedsiębiorców do kreowania nowych miejsc pracy.

Priorytet 3 – Doskonalenie aktywnej polityki rynku pracy

 1. Doskonalenie usług pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy świadczonych przez publiczne służby zatrudnienia,
 2. Doskonalenie standardów i warunków realizacji podstawowych usług rynku pracy oraz monitorowanie stosowania standardów i warunków ich realizacji przez publiczne służby zatrudnienia,
 3. Intensyfikacja działań podejmowanych wobec bezrobotnych będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,
 4. Profesjonalizacja działań publicznych służb zatrudnienia poprzez wzmocnienia kadrowe i kompetencyjne,
 5. Wprowadzenie i zastosowanie monitoringu skuteczności aktywnej polityki rynku pracy,
 6. Prowadzenie efektywnej polityki migracyjnej w regionie,
 7. Pozyskiwanie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o regionalnym rynku pracy.

Działania w porównaniu z rokiem 2009 zostały rozszerzone o zapisy dotyczące inicjatyw wspierających zatrudnienie w okresie spowolnienia gospodarki. Również w związku z tym faktem, uległy zmianie wskaźniki wyznaczonych celów, które uwzględniają wskaźniki z roku 2009 i ich wpływ na sytuację na rynku pracy w 2010 roku.

Wskaźniki wyznaczonych celów:

 1. Podniesienie wskaźnika zatrudnienia w regionie.
 2. Utrzymanie stabilnej liczby bezrobotnych i natężenia bezrobocia w województwie śląskim.
 3. Zwiększenie aktywizacji osób z grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (ze szczególnym naciskiem na długotrwale bezrobotnych oraz bezrobotnych powyżej 45 roku życia).
 4. Wzrost liczby kobiet uczestniczących w programach aktywizujących.
 5. Wzrost liczby bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo zamieszkujących na terenach wiejskich w programach aktywizujących.
 6. Utrzymanie na zbliżonym poziomie procentowego udziału młodzieży w wieku poniżej 25 lat w ogólnej liczbie bezrobotnych
 7. Dalszy rozwój przedsiębiorczości w regionie.
 8. Rozwój potencjału publicznych służb zatrudnienia województwa śląskiego.

Do opracowania Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2010 zaproszone zostały następujące instytucje:

 1. Wydział Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego
 2. Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego
 3. Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego
 4. Wydział Kultury - Zespół ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
 5. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
 6. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie
 7. Wydział Polityki Społecznej (Oddział Kontroli Legalności Zatrudnienia) Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
 8. Kuratorium Oświaty w Katowicach
 9. Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach
 10. Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach
 11. Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. w Katowicach
 12. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
 13. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
 14. Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w Katowicach
 15. Rada OPZZ Województwa Śląskiego w Katowicach
 16. Powiatowe Urzędy Pracy Województwa Śląskiego.

Wzorem lat ubiegłych każdy z partnerów zgłosił planowane w 2010 roku zadania wpisujące się w poszczególne priorytety i działania poprzez wypełnienie "Karty zadania do RPDZ na rok 2010". Na podstawie zebranych materiałów Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach opracował Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia

Do zapisów Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2010 Wojewódzka Rada Zatrudnienia nie wniosła uwag. Dokument został przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 900/370/III/2010 z dnia 27 kwietnia 2010r.

Katowice, 11 maja 2010 r.


Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2010 - pdf

Karty zadania do RPDZ na rok 2010 - pdf


Utworzono:  2011-06-01 13:27:22

Zmodyfikowano:  2011-06-01 14:05:13