WUP_naglowek

Posiedzenie WRZ 20.09.2010

Aktualna sytuacja na regionalnym rynku pracy, projekty unijne realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach oraz założenia do Planów Działań PO KL na 2011 r. to główne tematy poruszane na kolejnym w bieżącej kadencji posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.

Obradom WRZ przewodniczył Krzysztof Dzierwa

wrz_male200910

Obrady Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia

Zgodnie z informacją przedstawioną przez dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy – Mieczysława Płanetę, obecnie w województwie jest 168 747 bezrobotnych, stopa bezrobocia wynosi 9,2%. Analizując tendencje występujące w obszarze zatrudnienia dostrzec można zjawisko wysokiej liczby zarejestrowanych w urzędach pracy, legitymujących się stażem pracy od 1 do 5 lat (a zatem uprawnionych do pobierania zasiłku). Ze statystyk wynika, że większość bezrobotnych to osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (28,3%) oraz gimnazjalnym i poniżej (28,1%). Prawie połowa zarejestrowanych to ludzie młodzi, poniżej 35 lat (według stanu z 30.06.2010 – 85,5 tys.). Zawodami najliczniej reprezentowanymi przez pozostających bez zatrudnienia są: sprzedawca, ślusarz, pracownik biurowy, technik ekonomista, robotnik budowlany, sprzątaczka; największą grupę wśród zarejestrowanych w urzędach pracy stanowią osoby bez zawodu. Pozytywnym aspektem, w porównaniu do sytuacji sprzed roku, jest wzrost liczby ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.

Pobudzić do większej mobilizacji w obszarze zatrudnienia mają zmiany zaproponowane w odniesieniu do preferowanych form wsparcia, kryteriów wyboru projektów, podziału środków na wybrane typy projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. W rezultacie,w ramach priorytetu VI, w miejsce „dzielenia” konkursów, w celu wsparcia wybranych działań wyodrębnione zostaną alokacje. W ramach priorytetu VIII konkursy ogłaszane będą dla określonych form wsparcia.

Poprawie sytuacji na regionalnym rynku pracy sprzyjać mają również projekty własne WUP w Katowicach: „Program monitorowania regionalnego rynku pracy”, „Publiczne Służby Zatrudnienia: PROFESJONALIZM – SKUTECZNOŚĆ – ZAANGAŻOWANIE”, „Promocja przedsiębiorczości w województwie śląskim”, „Kompetencje na miarę potrzeb”.

Istotny punkt obrad stanowiło pozytywne zaopiniowanie przez członków WRZ Uchwały Nr 2/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie „Wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników” zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.