WUP_naglowek

Procedura postępowania w przypadku ubiegania się o formularz U2

W celu poszukiwania zatrudnienia w innym niż Polska kraju członkowskim osoba bezrobotna z prawem do zasiłku powinna:

  • zgłosić zamiar wyjazdu w swoim powiatowym urzędzie pracy oraz pobrać stosowny wniosek niezbędny do wystawienia formularza U2,

  • złożyć wypełniony wniosek o wydanie formularza U2 w wojewódzkim urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

  • po pobraniu formularza U2 winna zgłosić się w instytucji właściwej kraju poszukiwania pracy w celu złożenia przedmiotowego formularza,

  • w przypadku rezygnacji z wyjazdu musi niezwłocznie zwrócić formularz do wojewódzkiego urzędu pracy,