WUP_naglowek

Posiedzenie WRZ 07.02.2011

7 lutego odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia – organu opiniodawczo-doradczego Marszałka Województwa w sprawach polityki rynku pracy. Obrady prowadził przewodniczący WRZ Krzysztof Dzierwa. W posiedzeniu uczestniczyła Aleksandra Banasiak, członek Zarządu Województwa Śląskiego, Jarosław Wesołowski – p.o. dyrektora Wydziału EFS Urzędu Marszałkowskiego oraz Mieczysław Płaneta – dyrektor WUP w Katowicach.

 

wrz_male2011

Problematykę spotkania stanowiła między innymi aktualna sytuacja na regionalnym rynku pracy. W końcu grudnia 2010r. zarejestrowanych było 181,1 tys. bezrobotnych, w stosunku do grudnia 2009 r. liczba ta wzrosła o 12,8 tys. osób. Stopa bezrobocia w Śląskiem niezmiennie należy do najniższych w Polsce i wynosi 9,9%, co daje naszemu regionowi trzecie miejsce w kraju. Lepsza sytuacja jest tylko w województwach: wielkopolskim (9,2%) oraz mazowieckim (9,4%). Niezmiennie występuje przestrzenne zróżnicowanie stanu i natężenia bezrobocia na poziomie powiatów. Najgorsza sytuacja jest w powiecie myszkowskim, Bytomiu i Świętochłowicach, najlepsza z kolei w Katowicach, powiecie bieruńsko-lędzińskim oraz Tychach. Na przestrzeni roku  bezrobocie wzrosło we wszystkich kategoriach osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, najwyższa dynamika wzrostu dotyczyła osób długotrwale bezrobotnych. Pozytywnym aspektem jest rosnąca liczba ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, zgłaszanych do powiatowych urzędów pracy oraz mniejsza liczba osób objętych zwolnieniami grupowymi.

Omówiono również założenia Regionalnego Planu na Rzecz Zatrudnienia, którego podstawowe cele na rok 2011 będą koncentrować się na utrzymaniu zatrudnienia i podniesieniu jego jakości, ograniczeniu skutków bezrobocia i spowolnienia gospodarczego w regionie oraz poprawie jakości kapitału ludzkiego.

Członkowie WRZ wyrazili duże zaniepokojenie w związku z ograniczonymi środkami Funduszu Pracy na finansowanie w bieżącym roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji zawodowej i innych zadań fakultatywnych. Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej, kwota środków FP dla województwa śląskiego wynosi w 2011 roku 123,9 mln zł, co stanowi 31,5 % środków ubiegłorocznych. Rada wyraziła głęboki niepokój, że tak drastyczne zmniejszenie środków uderzy przede wszystkim w bezrobotnych, ponieważ powiatowe urzędy pracy będą zmuszone ograniczać praktycznie wszystkie formy aktywizacji, zarówno poprzez zmniejszenie kwot dofinansowania niektórych działań (np. dotacje na działalność gospodarczą), jak i skrócenia czasu ich realizacji (np. staże). Przy tak ograniczonych środkach, wielu bezrobotnych w ogóle nie będzie miało szansy skorzystać z usług urzędów pracy. Mając na uwadze powyższe zagrożenia, członkowie WRZ podjęli stosowną uchwałę, która zostanie przekazana ministrowi pracy.

Zapoznano się również z ewentualnymi problemami związanymi z otwarciem niemieckiego i austriackiego rynku pracy dla Polaków. Polscy obywatele bez uprzedniego zezwolenia na pracę będą mogli podejmować zatrudnienie w tych krajach najpóźniej po 1 maja 2011 roku.  Zagrożenie dla polskich pracodawców stanowi szczególnie otwarcie niemieckiego rynku pracy. Wg niemieckich ekspertów, emigracja zarobkowa nie będzie co prawda tak duża jak na Wyspy Brytyjskie, niemniej jednak można spodziewać się wyjazdu od 400 tys. do 1 mln osób w latach 2011-2014. Szczególnie poszukiwani pracownicy za naszą zachodnią granicą to: rzemieślnicy, lekarze i personel ochrony zdrowia, informatycy, kierowcy, przedstawiciele handlowi, pielęgniarki, technicy, specjaliści ds. zarządzania oraz spraw finansowych.

Następnie podsumowano wdrażanie części regionalnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Łącznie dla regionu na lata 2007-2013 przypada kwota 738 mln Euro, w tym na działania wdrażane przez WUP w Katowicach – 385 mln Euro. Do tej pory, Urząd nasz podpisał umowy na finansowanie projektów na kwotę 812 mln zł, co stanowi ponad 53% całej alokacji. Efektem działań podejmowanych od 2007 roku, jest dofinansowanie 662 projektów w ramach których wsparcie otrzymało blisko 98 tys. osób, z czego 9,2 tys. beneficjentów uzyskało dotacje do 40 tys. zł na podjęcie działalności gospodarczej. Biorąc pod uwagę wdrażanie całego komponentu regionalnego (z częścią realizowaną przez Urząd Marszałkowski), województwo śląskie jest na pierwszym miejscu w kraju pod względem wartości wydatkowanych środków EFS (887,2 mln zł) oraz na trzecim miejscu w kraju pod względem wartości środków zakontraktowanych (prawie 1,5 mld zł).

sporządziła:Aleksandra Skalec