WUP_naglowek

Aby uzyskać fromularz U1, potwierdzający okresy zatrudnienia i ubezpieczenia w Polsce w celu uwzględnienia ich przy ubieganiu się o świadczenia z tytułu bezrobocia w innym kraju UE, należy złożyć w Wojewódzkim Urzędzie Pracy wniosek o jego wydanie wraz z oryginałami lub poświadczonymi za zgodność z oryginałem kserokopiami :

1. dokumentów potwierdzających okresy ubezpieczenia, zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce np. świadectwa pracy, umowy zlecenia/umowy o dzieło wraz z rachunkami, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie z ZUS, potwierdzające wysokość podstawy, od której naliczone zostały składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

2. dokumentów potwierdzających wysokość otrzymywanego wynagrodzenia,

3. dokumentu tożsamości,

4. oświadczenia o zarejestrowaniu w PUP i pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych lub zaświadczenia z PUP