WUP_naglowek

Posiedzenie WRZ 22.12.2009r.

W dniu 22.12.2009r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia. Spotkanie poświęcone było bieżącej sytuacji na rynku pracy, podziałowi środków z Funduszu Pracy, działaniom informacyjno-promocyjnym w ramach PO KL.

PC_m_222578

Obradom przewodniczył Krzysztof Dzierwa (w środku). WUP reprezentowali dyrektor Mieczysław Płaneta oraz wicedyrektor Barbara Borycz.

Aktualne tendencje charakteryzujące obszar zatrudnienia w województwie śląskim omówił dyrektor WUP w Katowicach – Mieczysław Płaneta. Dyrektor wskazał na wzrost bezrobocia rejestrowanego oraz spadek liczby ofert pracy zgłaszanych do powiatowych urzędów pracy. Podkreślone zostały także pozytywne aspekty: stabilność zatrudnienia, wzrost kwalifikacji mieszkańców regionu (coraz więcej osób z wykształceniem wyższym i średnim zawodowym; wzrost zainteresowania kształceniem ustawicznym). Dyrektor zaznaczył również, iż pomimo wzrostu zarejestrowanych, stopa bezrobocia w Śląskiem nadal należy do najniższych w kraju – w październiku wyniosła 8,7 proc., sytuując nasze województwo na trzecim miejscu w kraju (szacuje się, że w listopadzie stopa bezrobocia przyjmie wartość 8,9 proc.).

W trakcie obrad uwagę zwrócono na strukturę zawodową bezrobotnych z naszego regionu. Kwestie te omówiła kierownik Obserwatorium Rynku Pracy WUP – Barbara Kubica. Ze zgromadzonych danych wynika, iż najliczniejszymi grupami pozostającymi bez pracy są: robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, osoby bez zawodu, technicy i inny średni personel, pracownicy przy pracach prostych, specjaliści. W porównaniu z ubiegłym rokiem spada liczba ofert pracy dla niniejszych grup (I półrocze 2008 r. – 90 950 ofert; I półrocze 2009 r. – 55 072 ofert). Wzrasta również udział absolwentów wśród ogółu zarejestrowanych – obecnie 6.5 proc. (10 535 osób).

Po omówieniu sytuacji na regionalnym rynku pracy kierownik Wydziału Programów Rynku Pracy WUP – Grażyna Walasz przedstawiła kryteria podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań na rok 2010. Zaprezentowane kryteria zostały pozytywnie zaopiniowane przez członków WRZ.

Zastępca dyrektora Wydziału EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – Tomasz Macioł podsumował dobre praktyki podejmowane w regionie w ramach PO KL w roku 2009. Działania te objęły m.in.: stworzenie dużych kampanii promocyjnych w mediach, dystrybucję wydawnictw informacyjnych oraz gadżetów, organizację konferencji i targów, rozpisywanie konkursów. Na bieżąco informacje udostępniane były w Regionalnych Punktach Informacyjnych o Funduszach Europejskich oraz Regionalnych Ośrodkach EFS. Organizowano także spotkania poświęcone zagadnieniom dotyczącym projektów konkursowych oraz systemowych, w których w bieżącym roku udział wzięło ok. 2500 osób. Na zakończenie dyrektor Macioł zarysował plany informacyjno – promocyjne Urzędu Marszałkowskiego na następny rok.

PC_s_222583 

 

sporządziła: Aleksandra Zaręba