WUP_naglowek

EQUAL

Dnia 7 czerwca 2004 roku oficjalnie rozpoczął się nabór wniosków związanych z Programem Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (PIW). Okres realizacji poszczególnych projektów może trwać do 2008 roku (czyli maksymalnie 4 lata). Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL – finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego – ma na celu testowanie i promowanie (w drodze współpracy ponadnarodowej) nowych sposobów zwalczania wszystkich form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy, zarówno wobec osób zatrudnionych, jak i poszukujących pracy. EQUAL obejmuje również działania na rzecz osób ubiegających się o status uchodźcy.

Oprócz tego EQUAL stwarza możliwości identyfikacji i przewidywania zmian na rynku pracy, jak też wyposaża w nowe narzędzia monitorowania, zapobiegania i rozwiązywania wykrytych problemów.

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL na terenie Polski w zakresie tematycznym będzie działała w następujących obszarach:

Temat A: Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją lub reintegracją celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.

Temat D: Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych, z akcentem na podnoszenie jakości miejsc pracy.

Temat F: Wspieranie zdolności dostosowania się firm i pracowników do strukturalnych zmian gospodarczych oraz wspieranie wykorzystania technologii informacyjnych i innych nowych technologii.

Temat G: Godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja kobiet i mężczyzn, którzy opuścili rynek pracy, poprzez rozwój bardziej elastycznych i efektywnych form organizacji pracy oraz działań towarzyszących.

Temat I: Wsparcie integracji społecznej i zawodowej osób ubiegających się o status uchodźcy.

Od początku realizacji projekty winny spełniać określone kryteria, które są niezbędne przy pozytywnym zaopiniowaniu składanych wniosków (a co jest kategorycznym wymogiem Unii Europejskiej, która na ten cel wyłożyła 75% sumy całego budżetu, wynoszącego 178 mln euro; pozostałe 25% pochodzi z budżetu Polski):

  1. Zaangażowanie grup dyskryminowanych (empowerment);
  2. Innowacyjność;
  3. Adaptacja rezultatów do głównego nurtu polityki (mainstreaming).

W trakcie realizacji projektów w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Partnerstwo na rzecz Rozwoju wdraża swoje działania w trzech etapach:

Działanie 1: praca nad umową o Partnerstwie na rzecz Rozwoju  i programem pracy Działania 2 oraz nawiązanie współpracy ponadnarodowej i praca nad umową o Partnerstwie Ponadnarodowym,

Działanie 2: Realizacja umowy i programów pracy Partnerstwa na rzecz Rozwoju oraz Partnerstwa Ponadnarodowego,

Działanie 3: upowszechnianie i włączanie rezultatów do głównego nurtu polityki.

Działania 1 i 2 będą realizowane kolejno. Działanie 3 jest realizowane jednocześnie z Działaniem 2, gdy tylko pojawią się rezultaty, które będzie można upowszechniać.

Przyjmowanie wniosków Fundacja "Fundusz Współpracy" (która jest instytucją wdrażającą oraz działa jako Krajowa Struktura Wsparcia) zakończyła w dniu 31 sierpnia 2004 roku. 15 listopada 2004 r. Komitet Monitorujący EQUAL przedstawił listę rankingową projektów, które otrzymają dofinansowanie do Działania 1. 95 projektów, które zakwalifikowały się do Działania 1, rozłożyły się następująco w poszczególnych tematach: 34 inicjatywy z Tematu A, 26 z Tematu D, 22 z Tematu F, 9 z Tematu G, 4 z Tematu I.


Utworzono:  2011-06-01 10:30:31

Zmodyfikowano:  2011-06-01 12:02:28