WUP_naglowek

Pośrednictwo krajowe w ramach Biura Promocji Zatrudnienia WUP

  • informowanie osób fizycznych oraz pracodawców i przedsiębiorców o zasadach i zakresie udzielania pomocy w ramach pośrednictwa pracy oraz możliwościach uzyskania tej pomocy w pełnym zakresie we właściwym powiatowym urzędzie pracy;
  • informowanie właściwych terytorialnie ze względu na siedzibę pracodawcy lub przedsiębiorcy powiatowych urzędów pracy o potrzebie nawiązania kontaktu z pracodawcą w przypadku złożenia przez pracodawcę oferty do WUP;
  • pomoc w organizacji lub współorganizacji targów i giełd pracy dla pracodawców i osób zainteresowanych z terenu działania co najmniej dwóch powiatowych urzędów pracy w porozumieniu z tymi urzędami;
  • zapewnienie w siedzibie wojewódzkiego urzędu pracy możliwości samodzielnego dostępu do informacji o krajowych ofertach pracy, zamieszczonych w internetowej bazie ofert pracy;
  • zapewnienie w siedzibie wojewódzkiego urzędu pracy możliwości samodzielnego zgłaszania krajowych ofert pracy do powiatowych urzędów pracy z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych;
  • upowszechnianie informacji o targach pracy, organizowanych przez właściwe terytorialnie powiatowe urzędy pracy lub wojewódzki urząd pracy.