WUP_naglowek

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej organizuje cyklicznie zajęcia aktywizacyjne dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z zakresu podejmowania działalności gospodarczej.

Zadania realizowane przez CIiPKZ odnoszące się do tematyki przedsiębiorczości, mają na celu aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Realizowana pomoc w tym zakresie polega na przekazywaniu zainteresowanym informacji o kluczowych aspektach związanych z prowadzeniem działalności, w tym:

  • korzyściach i barierach płynących z samozatrudnienia,

  • możliwościach finansowania,

  • podstawach prawnych podejmowania działalności gospodarczej,

  • procedurach formalnych związanych z podjęciem działalności gospodarczej (wraz z wypełnianiem formularzy zgłoszeniowych do poszczególnych urzędów),

  • sposobach i formach rozliczania z Urzędem Skarbowym,

  • kosztach ubezpieczeń społecznych,

  • innych obowiązkach wynikających z przepisów prawa,

  • sposobie tworzenia biznes planu.

Prowadzane w CIiPKZ zajęcia aktywizacyjne poza funkcją informacyjną i doradczą, mają za zadanie uświadomienie zainteresowanym poziomu przygotowania przedsięwzięcia, określenia stopnia możliwości jego realizacji, zgodności pomysłu z nabytymi umiejętnościami i kompetencjami.

Poza zajęciami aktywizacyjnymi opisanymi powyżej, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej udostępnia w siedzibie urzędu informacje o zakresie i sposobie dostępu do informacji oraz dane przydatne dla osób zainteresowanych aktywnym poszukiwaniem pracy i samozatrudnieniem. Z tej formy wsparcia mogą korzystać wszyscy zainteresowani.

Wsparcie merytoryczne uzyskiwane w Centrum przez osoby nie posiadające doświadczenia w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej pozwala w znacznym stopniu obniżyć poziom ryzyka związanego z samozatrudnieniem.