WUP_naglowek

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2013 PRZYJĘTY PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 872/252/IV/2013 z dnia 30 kwietnia  2013 roku przyjął Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2013.
Dokument ten opracowany został przez Wojewódzki Urząd Pracy, w porozumieniu z partnerami rynku pracy, w oparciu o założenia Krajowego Planu Działań na  Rzecz Zatrudnienia na lata 2012-2014, a także uwzględniając sytuację na wojewódzkim rynku pracy oraz w poszczególnych powiatach. Dokument poddany został konsultacjom społecznym oraz przedstawiony na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w dniu 20 marca br.
Celem głównym RPDZ na rok 2013 jest  zwiększenie w roku bieżących zatrudnienia wśród ludzi aktywnych zawodowo w przedziale wiekowym 20-64 w odniesieniu do analogicznego stanu na koniec 2012r.Cele szczegółowe to:
- zatrzymanie dalszego wzrostu stopy bezrobocia w skali województwa i poszczególnych powiatów (w stosunku do roku 2012);
- efektywne zwiększenie aktywności zawodowej osób w przedziale wieku 20-64 (w stosunku do roku 2012).

Wyznaczano 2 priorytety
I .Adaptacyjny rynek pracy.
II .Wzmocnienie obsługi rynku pracy.

W poszczególne priorytety wpisują się następujące działania:
I.    Adaptacyjny rynek pracy:

a)    Skuteczne wdrażanie wszystkich elementów flexicurity
b)    Upowszechnianie i  rozwój kształcenia ustawicznego
c)    Aktywizacja osób w wieku 50+
d)    Doskonalenie rozwiązań pozwalających na godzenie obowiązków rodzinnych z pracą, promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy, w tym upowszechnianie informacji z tego zakresu
e)    Pomoc młodzieży rozpoczynającej karierę zawodową
f)    Wspieranie zdolności prozatrudnieniowych  pracowników oraz potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw
g)    Wspieranie działań na rzecz rozwoju gospodarki innowacyjnej oraz wzrostu zatrudnienia w nowoczesnych gałęziach przemysły w regionie , w tym badania, inwestycje
h)    Wspomaganie współpracy pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia a prywatnymi agencjami  zatrudnienia, pracodawcami oraz pomocą społeczną, partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi

II.    Wzmocnienie obsługi rynku pracy:
a)    Doskonalenie świadczenia usług rynku pracy
b)    Rozwój elastycznego rynku pracy, w tym o zasięgu międzynarodowym

Wzorem lat ubiegłych każdy z partnerów zgłosił planowane w 2013 roku zadania wpisujące się w poszczególne priorytety i działania poprzez wypełnienie "Karty zadania do RPDZ na rok 2013". Na podstawie zebranych materiałów Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach opracował Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia.
Informując o powyższym zapraszamy partnerów rynku pracy, publiczne służby zatrudnienia do realizacji zawartych w dokumencie zapisów.

Na posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego  przyjęto również „Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia za rok 2012”

Załączniki:

•    Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2013 (załącznik nr 1 do uchwały nr 872/252/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 30 kwietnia 2013r.)[PDF]

•    Karty zadań do Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2013 (c.d w/wym. dokumentu)[PDF]

•    Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia za rok 2012 (załącznik nr 2 uchwały nr 872/252/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 30 kwietnia 2013r.)[PDF]


Utworzono:  2013-01-09 10:55:04

Zmodyfikowano:  2013-05-09 08:21:14