WUP_naglowek

Kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia

25 kwietnia w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, podczas którego podjęto szereg uchwał m.in. w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia, zgłoszonych przez placówki oświatowe. Spotkanie otworzyli: przewodniczący WRZ Krzysztof Dzierwa oraz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – Mieczysław Płaneta. Uczestnicy posiedzenia wysłuchali sprawozdania z działalności WUP w Katowicach w 2011 roku, które przedstawiła kierownik Obserwatorium Rynku Pracy – Barbara Kubica, informując o zaangażowaniu poszczególnych wydziałów w realizację ustawowych zadań, wykorzystaniu środków z Funduszu Pracy w ubiegłym roku oraz stanie wykorzystania funduszy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Sprawozdanie zostało ocenione jednogłośnie pozytywnie. Członkowie WRZ podjęli również uchwałę dotyczącą ograniczenia przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej środków z Funduszu Pracy dla województwa śląskiego na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. W wyrażonej opinii uznali za niepokojącą decyzję Ministra z marca tego roku, obniżającą o blisko 6 mln zł środki z Funduszu Pracy na programy aktywizacji zawodowej , co w sytuacji spowolnienia gospodarczego może znacznie utrudnić  wsparcie osób bezrobotnych przez samorządy powiatowe. Posiedzenie zakończyło przedstawienie założeń do Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2012 r.