WUP_naglowek

BIZNES PLAN MA ZASADNICZE ZNACZENIE JAKO NIEZBĘDNY DOKUMENT, SŁUŻĄCY DO ZDOBYWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH NA FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA.

 

1. Streszczenie

Pisze się je dopiero po zakończeniu prac, ale zamieszcza na początku biznes planu. Powinno zwięźle wprowadzać w problem, wykazać czym przedstawiony projekt różni się od wszystkich innych, pokazać czynniki sukcesu.

Streszczenie obejmuje następujące informacje:

 • do kogo jest adresowany,
 • o jakie środki zabiegamy,
 • na co zostaną przeznaczone,
 • w jaki sposób zwrócone,
 • jak zamierzamy zabezpieczyć kredyt,
 • kto będzie zarządzał realizacją przedsięwzięcia,
 • dla kogo przeznaczony jest nasz produkt/usługa,
 • jakie korzyści odniesie klient z nabycia produktu/usługi,
 • na jakim rynku się produkt/usługa się znajdzie,
 • przewidywane ryzyko niepowodzenia naszego przedsięwzięcia - sposób zabezpieczenia się przed nim.

2. Krótka prezentacja firmy:

 • nazwa i adres firmy,
 • rodzaj prowadzonej działalności,
 • forma prawna,
 • schemat organizacyjny firmy,
 • kwalifikacje i doświadczenie personelu,
 • lokalizacja firmy,
 • profil i zakres działalności firmy,
 • krótki opis dotychczasowej działalności (historia firmy) - /w przypadku wcześniej rozpoczętej działalności/:
  • od jak dawna istnieje?
  • kto ją prowadził?
  • obroty, koszty i zyski?
  • dotychczasowe osiągnięcia?
 • ogólny opis przedsięwzięcia objętego pożyczką.

3. Charakterystyka produktów i usług.

 • oryginalność w stosunku do istniejących na rynku, czy są one nowatorskie, czy też mają standardowy charakter,
 • jakość w ujęciu bezwzględnym i w porównaniu do innych istniejących na rynku,
 • czy są łatwosprzedawalne,
 • czy mają charakter jednostkowy, czy produkowane są masowo,
 • czym przewyższają istniejące na rynku konkurencyjne produkty (usługi),
 • jakie szczególne korzyści osiąga klient używając tego produktu,
 • czy produkt wymaga jakichkolwiek świadczeń dopuszczania do obrotu? (atesty, homologacje, zaświadczenia sanitarne).

4. Rynek i marketing

 • charakterystyka rynku na którym będzie funkcjonowało przedsięwzięcie oraz ocena jego znajomości przez realizującego przedsięwzięcie,
 • zasięg terytorialny:
  • dzielnica,
  • miasto,
  • gmina,
  • województwo,
  • region,
  • kraj.

Uzasadnić dlaczego wybrało się ten rynek lub segment rynku, np. z uwagi na znalezioną niszę, (lukę) nie zajętą do tej pory przez innych.

 • charakterystyka klientów:
  • kim są klienci?
  • gdzie się znajdują?
  • dlaczego kupują?
  • jaka jest typowa wielkość zlecenia?
  • jakie są wymagania każdego klienta?
  • kim są podstawowi klienci na jakie ich zwyczaje związane z zakupami przedsiębiorstwo ma wpływ lub nie ma wpływu?
 • charakterystyka konkurencji:
  • kim są konkurenci?
  • gdzie są zlokalizowani?
  • jaka jest wielkość i potencjał konkurentów?
  • jaki jest ich udział na rynku?
  • jakie są ich mocne i słabe strony?
  • czy przedsiębiorstwo może konkurować z nimi, z sukcesem?
 • działania marketingowe:
  • polityka cenowa przedsiębiorstwa?
  • jak przedsiębiorstwo wspiera decyzje zakupu? (gwarancje)
  • jak przedsiębiorstwo prowadzi działalność reklamową i promocyjną ? (stosowane materiały promocyjne: nalepki, metki, reklamówki; formy promocji: konkursy, kiermasze, inne akcje promocyjne)
  • jakie są koszty tych przedsięwzięć?
  • sposoby organizacji kanałów dystrybucji wyboru?

5. Proces produkcji

Punkt ten przedstawia projektowany przebieg procesu produkcji w momencie rozpoczęcia przedsięwzięcia, a także zmiany, które zostaną wprowadzone w przyszłości.

 • streszczony opis przebiegu produkcji,
 • informacje o posiadanych urządzeniach i zakładach produkcyjnych,
 • zdolności produkcyjne:
  • obecnie,
  • w przyszłości,
  • etapy rozwoju zdolności produkcyjnych;
 • pewność zaopatrzenia w surowce i ich źródła alternatywne,
 • dostępność wykwalifikowanej siły roboczej,
 • przewagi jakie posiada przedsiębiorstwo w dziedzinie produkcji nad firmami konkurencyjnymi,
 • koszty różnych wolumentów produkcji, czy ceny materiałów mogą być negocjowane,
 • poziom jakości i nowoczesności wyrobu.

6. Analiza finansowa przedsięwzięcia:

 • bilans otwarcia,
 • informacje finansowe na lata objęte biznes planem (prognozowane rachunki zysków i strat oraz rachunki przepływów pieniężnych)
 • analiza wskaźnikowa,
 • analiza progu rentowności (BEP) - koszty = dochody ze sprzedaży.

7. Analiza SWOT

Opisuje mocne i słabe strony przedsięwzięcia lub przedsiębiorstwa oraz szanse i zagrożenia dla prognozowanej działalności występujące w otoczeniu.

Każdy biznes plan powinien być sporządzony stosownie do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Nie każdy biznes plan musi zawierać wszystkie punkty z powyższego spisu, a niektóre punkty można połączyć. Jeżeli istnieje taka potrzeba można wprowadzić inne rozdziały.