WUP_naglowek

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2012

 

 

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1554/159/IV/2012  z dnia 12 czerwca 2012 roku przyjął Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2012.

 Dokument ten opracowany został przez Wojewódzki Urząd Pracy, w porozumieniu z partnerami rynku pracy, w oparciu o wstępne założenia Krajowego Planu Działań na  Rzecz Zatrudnienia na lata 2012-2014, a także uwzględniając sytuację na wojewódzkim rynku pracy oraz w poszczególnych powiatach.

W RPDZ na rok 2012 przyjęto następujące kierunki działań nakierowane na łagodzenie negatywnych skutków bezrobocia oraz ograniczania liczby wolnych miejsc pracy:

- dążenie do podniesienia poziomu zatrudnienia i jego jakości

- poprawa jakości kapitału ludzkiego z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy.

 

Osiągniecie w 2012 roku wyznaczonych celów będzie możliwe w ramach 2 priorytetów:

Priorytet I. Adaptacyjny rynek pracy.

Priorytet II. Wzmocnienie obsługi rynku pracy.

Działania.

Priorytet I. Adaptacyjny rynek pracy:

a.  Upowszechnianie i rozwój kształcenia ustawicznego;

b.  Aktywizacja osób w wieku 50+;

c. Doskonalenie rozwiązań pozwalających na godzenie obowiązków rodzinnych    z pracą,  promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy, w tym upowszechnianie informacji z tego zakresu;

d. Pomoc młodzieży rozpoczynającej karierę zawodową;

e. Wspieranie zdolności prozatrudnieniowych pracowników oraz potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw;

f.   Wspieranie działań na rzecz rozwoju gospodarki innowacyjnej oraz wzrostu zatrudnienia w nowoczesnych gałęziach przemysłu w regionie, w tym badania, inwestycje;

g. Wspomaganie współpracy pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia a prywatnymi agencjami zatrudnienia, pracodawcami oraz pomocą społeczną, partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi;

h. Zachęcanie przedsiębiorców do kreowania nowych miejsc pracy.

Priorytet II. Wzmocnienie obsługi rynku pracy:

a.  Doskonalenie usług publicznych służb zatrudnienia oraz instytucji rynku pracy
w zakresie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, aktywnego poszukiwania pracy;

b. Wdrażanie i doskonalenie standardów usług rynku pracy;

c.  Wspieranie działań na rzecz zwiększania katalogu instytucji zaangażowanych w obsługę rynku pracy;

d. Doskonalenie współpracy pomiędzy partnerami rynku pracy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Wzorem lat ubiegłych każdy z partnerów zgłosił planowane w 2012 roku zadania wpisujące się w poszczególne priorytety i działania poprzez wypełnienie "Karty zadania do RPDZ na rok 2012". Na podstawie zebranych materiałów Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach opracował Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia.

 

 Załączniki:

  • Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2012[PDF]
  • Karty zadań do Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2012[PDF]

Utworzono:  2012-07-06 11:31:19

Zmodyfikowano:  2012-07-06 14:30:09