WUP_naglowek

Zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i pracy na własny rachunek spełnione w krajach UE, EOG i Szwajcarii.

Zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego :

Bezrobotny, którego okresy ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek miały miejsce w różnych krajach członkowskich Unii Europejskiej w przypadku ubiegania się o zasiłek dla osób bezrobotnych ma prawo do zsumowania tych okresów w celu zaliczenia ich do okresu uprawniającego do zasiłku.

Określanie państwa właściwego do przyznania prawa do świadczeń dla bezrobotnych

Podstawowym warunkiem ubiegania się o zasiłek w danym państwie jest spełnienie ostatniego okresu ubezpieczenia na terytorium tego właśnie państwa. W praktyce oznacza to na ogół, że państwem właściwym do przyznania prawa do zasiłku jest państwo w którym miało miejsce ostatnie zatrudnienie. Przyznane prawo do zasiłku może być następnie transferowane do innego państwa członkowskiego, do którego bezrobotny udaje się w celu poszukiwania pracy.

Opierając się na powyższym - przykładowo :

bezrobotny ma prawo ubiegać się o prawo do zasiłku w Polsce pod warunkiem, że:

spełnił w Polsce ostatni okres ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek

lub

w czasie ostatniego okresu zatrudnienia lub pracy na własny rachunek za granicą miejscem jego zamieszkania była Polska ze względu na fakt, że to w Polsce koncentrowały się jego interesy życiowe.

Kryteria, według których należy ustalić miejsce zamieszkania danej osoby zostały określone w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Art. 11 rozporządzenia 987/2009

Elementy służące ustaleniu miejsca zamieszkania

 • 1. W przypadku gdy pomiędzy instytucjami dwóch lub więcej państw członkowskich istnieje rozbieżność opinii w odniesieniu do ustalenia miejsca zamieszkania osoby, do której stosuje się rozporządzenie podstawowe, instytucje te ustalają na podstawie wspólnego porozumienia ośrodek interesów życiowych zainteresowanego w oparciu o ogólną ocenę wszystkich dostępnych informacji dotyczących istotnych okoliczności, które mogą obejmować, w stosownych przypadkach:
  • a) czas trwania i ciągłość pobytu na terytorium zainteresowanych państw członkowskich;
  • b) sytuację danej osoby, w tym:
   • (i) charakter i specyfikę wykonywanej pracy, w szczególności miejsce, w którym praca ta jest zazwyczaj wykonywana, jej stały charakter oraz czas trwania każdej umowy o pracę;
   •  (ii) jej sytuację rodzinną oraz więzi rodzinne;
   •  (iii) prowadzenie jakiejkolwiek działalności o charakterze niezarobkowym;
   •  (iv) w przypadku studentów - źródło ich dochodu;
   •  (v) jej sytuację mieszkaniową, zwłaszcza informację, czy sytuacja ta ma charakter stały;
   • (vi) państwo członkowskie, w którym osoba uważana jest za mającą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.
 • 2. W przypadku gdy uwzględnienie poszczególnych kryteriów w oparciu o istotne okoliczności wymienione w ust. 1 nie doprowadzi do osiągnięcia porozumienia przez zainteresowane instytucje, zamiar danej osoby, taki jaki wynika z tych okoliczności, a zwłaszcza powody, które skłoniły ją do przemieszczenia się, są uznawane za rozstrzygające dla ustalenia jej rzeczywistego miejsca zamieszkania.

Dokumenty wymagane do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku po pracy w innym kraju UE