WUP_naglowek

Zadania Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia

Wojewódzka Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo-doradczymi Marszałka Województwa w sprawach polityki rynku pracy.

Do zakresu jej działania należy w szczególności:

1Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w województwie;
2Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
3Opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez wojewódzki urząd pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa i sprawozdań z ich wykorzystania;
4Składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie;
5Ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz przedstawianie Naczelnej Radzie Zatrudnienia okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;
6Opiniowanie wojewódzkich kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców;
7
Opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy;
8
Delegowanie przedstawiciela do Naczelnej Rady Zatrudnienia;
9
Opiniowanie wojewódzkich kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.