WUP_naglowek

Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2005 rok

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001) zawiera regulacje prawne służące wzmocnieniu pro-zatrudnieniowych działań na rynku pracy. Umożliwia zdecydowane zintensyfikowanie aktywnych form polityki rynku pracy.

Wypełnieniem ustawowego zapisu w tym względzie jest art. 3, ust. 4 cytowanej ustawy, który stanowi, iż na szczeblu regionalnym opracowywany będzie regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia. Plan ten ma określać wojewódzką politykę w zakresie rynku pracy na roczne okresy. Wspomniana ustawa ustala m.in., że samorząd województwa na podstawie Krajowego Planu Działań, uwzględniając strategię rozwoju województwa oraz wojewódzką strategię w zakresie polityki społecznej, przygotuje roczny regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia, określający preferowane programy regionalne, projekty lokalne, priorytetowe grupy bezrobotnych i innych osób wymagających wsparcia - po zasięgnięciu opinii powiatowych jednostek samorządu terytorialnego oraz partnerów społecznych.

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2005 rok określa szczegółowe podejście do problematyki bezrobocia na Śląsku, poprzez rozwinięcie i uszczegółowienie zapisanych w Regionalnej Strategii Zatrudnienia priorytetów w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia, rozwoju zasobów ludzkich i aktywizacji zawodowej (dokument zatytułowany Regionalna Strategia Zatrudnienia dla Województwa Śląskiego opracowany został w ramach projektu PHARE 2001 SSG Promocja Zatrudnienia / Rozwój Zasobów Ludzkich, podprojekt 4: Regionalna Strategia na Rzecz Zatrudnienia, finansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa, realizowanego pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach).

Określa on ponadto działania planowane do realizacji w 2005 roku, które pozwolą na wyrównanie regionalnych dysproporcji w zatrudnieniu, a także wskazuje priorytetowe grupy bezrobotnych i inne osoby wymagające wsparcia. Jednocześnie plan ten opiera się na założeniach Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2005 rok, uchwalonego przez Radę Ministrów w dniu 21 września 2004 r.

"Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2005 rok" przyjęty został uchwałą Nr 222/227/II/2005 z dnia 8 lutego 2005 roku przez Zarząd Województwa Śląskiego.

"Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2005 rok"

"Regionalna Strategia Zatrudnienia dla Województwa Śląskiego"

download

Utworzono:  2011-06-01 13:51:36

Zmodyfikowano:  2011-06-01 13:53:00