WUP_naglowek

22 września w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach odbyło się czwarte w tym roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia – organu opiniodawczo-doradczego Marszałka Województwa w sprawach polityki rynku pracy. Obradom przewodniczył Krzysztof Dzierwa. Spotkanie rozpoczęto minutą ciszy upamiętniającą górników, którzy zginęli na skutek wybuchu metanu w kopalni "Wujek-Śląsk" w Rudzie Śląskiej.

wrzmale

Problematykę spotkania stanowiła między innymi aktualna sytuacja na regionalnym rynku pracy, którą przedstawił p.o. dyrektora WUP – Mieczysław Płaneta. W końcu sierpnia 2009r. zarejestrowanych było 151,4 tys. bezrobotnych, w stosunku do lipca liczba ta wzrosła o 1,3 tys. Stopa bezrobocia utrzymuje się od lipca na niezmiennym poziomie 8,4%, co daje naszemu województwu drugie miejsce w kraju, ex quo z Mazowieckiem. Wyprzedza nas jedynie województwo wielkopolskie (8,0%). Liczba bezrobotnych waha się od 8 tys. w podregionie tyskim do 31,5 tys. w podregionie sosnowieckim. Analizując strukturę bezrobocia, w statystykach przeważają niezmiennie kobiety (55,4%), osoby od 25-34 roku życia (29,3%), jak też osoby z wykształceniem zasadniczym oraz gimnazjalnym - podstawowym lub poniżej (56,8%).  Od początku roku do końca sierpnia pracodawcy zgłosili zwolnienia z przyczyn dot. zakładu wobec 9 992 osób, faktycznie w ramach „grupówek” wypowiedzenia wręczono 6 412 osobom. Niestety, do powiatowych urzędów pracy wpływa zdecydowanie mniej ofert pracy niż w latach ubiegłych (styczeń – sierpień 2009 – 75 230 ofert, w analogicznym okresie roku 2008 wpłynęło o 44 tys. propozycji zatrudnienia więcej).

Sprawozdanie z działalności WUP w zakresie wykorzystania środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Funduszu Pracy przedstawiły Renata Łuczak – kierownik Wydziału Wdrażania EFS oraz Grażyna Walasz – kierownik Wydziału Programów Rynku Pracy. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego podsumowania konkursów w ramach PO KL w województwie śląskim dokonał zastępca dyrektora Wydziału EFS Jarosław Wesołowski. Od początku 2007 roku do września 2009 łącznie w regionie ogłoszonych zostało 49 konkursów (w tym Urząd Marszałkowski ogłosił 24 , WUP – 25). Dotychczas, w odpowiedzi na zakończone konkursy wpłynęło łącznie ok. 6500 wniosków o dofinansowanie, w tym:
- w ramach 24 konkursów ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski złożono ok. 3600 wniosków, w wyniku których do dnia 10 września br. podpisano 390 umów o dofinansowanie na łączną kwotę ok. 136 mln PLN
- w ramach 25 konkursów ogłoszonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach złożono prawie 2900 wniosków, w wyniku których do dnia 10 września br. podpisano 316 umów o dofinansowanie projektów konkursowych, na łączną kwotę ok. 218 mln PLN.

Województwo śląskie aktualnie zajmuje wśród 16 regionów pozycję lidera pod względem wartości zakontraktowanych środków – ok. 698 mln PLN (2. woj. mazowieckie – ok. 605 mln PLN), wartości zatwierdzonych wniosków o płatność – ok. 243 mln PLN (2. woj. mazowieckie – ok. 207 mln PLN) oraz drugie miejsce pod względem liczby podpisanych umów o dofinansowaniu projektów – 891 umów (1. woj. mazowieckie –  915 podpisanych umów).

Mówiąc o środkach Funduszu Pracy, wg stanu na 30.06.2009r., województwo śląskie pozyskało kwotę 313 mln PLN (w ubiegłym roku analogiczna kwota wynosiła 290,9 mln PLN). W pierwszym półroczu 2009  roku powiatowe urzędy pracy naszego województwa wykorzystały 41 % środków FP. Zdecydowanie najwięcej środków przeznaczonych zostało na takie formy aktywizacji jak: staże i przygotowanie zawodowe oraz podjęcie przez osoby bezrobotne działalności gospodarczej.

Gościem Rady był ponadto Zbigniew Martyniak - kierownik Oddziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kuratorium Oświaty, który przedstawił zebranym zmiany dotyczące zakresu działalności Kuratorium. Podkreślił jednocześnie , że aktualna forma prawna jednostki pozwala jedynie na nadzór pedagogiczny nad szkolnictwem podstawowym i średnim, wyklucza natomiast ingerencję przy wyborze przez dyrektorów szkół bądź starostów mało atrakcyjnych kierunków kształcenia pod kątem znalezienia pracy na lokalnym rynku.  Wystąpienie przedstawiciela Kuratorium rozpoczęło dyskusję na temat przyszłości kształcenia na kierunkach zawodowych. Zwrócono uwagę  na konieczność , aby jak najwcześniej wskazywać młodzieży kierunki kształcenia, po których istnieje duża szansa na zatrudnienie, tym samym uświadamiania opiekunom dzieci, że wykształcenie zawodowe może być bardziej przyszłościowe niż ogólnokształcące.

Podczas spotkania wybrano jednogłośnie wiceprzewodniczącego WRZ, którym został prof. dr hab. Andrzej Rączaszek z Akademii Ekonomicznej  w Katowicach.