WUP_naglowek

Informacje dla podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia

W celu wpisania podmiotu do przedmiotowego rejestru należy złożyć lub przesłać na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

  • Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pdf
  • Oświadczenie pdf
  • Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię uiszczenia opłaty za wydanie certyfikatu w wysokości 200 zł., lub przedstawić do wglądu dowód dokonania przedmiotowej opłaty.

Opłatę za wydanie certyfikatu należy wnieść na rachunek bankowy:

Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice
w banku: GETIN Bank SA w Katowicach
Nr 27 1560 1111 0000 9070 0008 2127
z dopiskiem: "wpis do rejestru agencji zatrudnienia"

Ponadto do wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia prosimy dołączyć :

  • zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające nadanie numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym  lub  w  Ewidencji Działalności Gospodarczej ( art. 18h
    ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
    U W A G A
    Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” 

Pełnomocnictwo

W przypadku załatwiania spraw przez pełnomocnika w imieniu agencji zatrudnienia, należy dołączyć  stosowne pełnomocnictwo oraz oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. na rachunek bankowy :

Urzędu Miasta Katowice
ING Bank Śląski
46 1050 0099 5593 0211 1111 1111
z dopiskiem "opłata skarbowa za złożenie dokumentu pełnomocnictwa"