WUP_naglowek

Posiedzenie WRZ 25.11.2010

25 listopada odbyło się piąte w tym roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia – organu
opiniodawczo-doradczego Marszałka Województwa w sprawach polityki rynku pracy. Obradom przewodniczył Krzysztof Dzierwa.

wrz_m

Problematykę spotkania stanowiła między innymi aktualna sytuacja na regionalnym rynku pracy, którą przedstawiła kierownik Obserwatorium Rynku Pracy – Barbara Kubica. W końcu października 2010r. zarejestrowanych było 173,4 tys. bezrobotnych, w stosunku do września liczba ta wzrosła o 1,8 tys. Stopa bezrobocia w Śląskiem niezmiennie należy do najniższych w Polsce i wynosi 9,6%, co daje naszemu regionowi trzecie miejsce w kraju, ex quo z województwem małopolskim. Liczba bezrobotnych waha się od 10,3 tys. w podregionie tyskim, do 33,1 tys. w podregionie sosnowieckim. Analizując strukturę bezrobocia, w statystykach przeważają niezmiennie kobiety (55,1%), osoby młode od 25-34 roku życia (50,4%), jak też osoby z wykształceniem zasadniczym oraz gimnazjalnym - podstawowym lub poniżej (55,3%). Pozytywnym aspektem jest rosnąca liczba ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, zgłaszanych do powiatowych urzędów pracy.

Horyzontalne założenia Planów Działania na rok 2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprezentowała Dagmara Soszyńska - Lisiakiewicz - kierownik Wydziału Naboru Projektów i Monitorowania EFS. We wszystkich przyszłorocznych  projektach wymagane będą kompleksowość i zintegrowanie (m.in. nieograniczanie się do jednej formy wsparcia beneficjentów). Zdecydowany nacisk zostanie położony na wsparcie trzech grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiet, osób niepełnosprawnych oraz w wieku powyżej 45 roku życia. Po raz pierwszy wprowadzone zostanie kryterium efektywności zatrudnienia, co oznacza, że określony procent uczestników projektów ( z poddziałania 6.1.1 oraz 8.1.2) będzie musiał podjąć zatrudnienie po ich zakończeniu. Ponadto istotne będzie ukierunkowanie szkoleń na rozwój tzw. branż przyszłości w naszym województwie, w oparciu o wykorzystanie Regionalnej Strategii Innowacji oraz Programu Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020.  Rok 2011 będzie również ostatnim na rozpoczynanie nowych projektów innowacyjnych, niestety do tej pory nie cieszących się dużym zainteresowaniem projektodawców.

Paweł Durleta – kierownik Wydziału Programów Rynku Pracy omówił sytuację dot. wykorzystania środków Funduszu Pracy samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy. Wg stanu na 25 listopada, województwo śląskie pozyskało kwotę 504,5 mln złotych (w ubiegłym roku analogiczna kwota wynosiła 388,7 mln zł). Nastąpił zatem wzrost pozyskanych środków o 29 procent, z czego zdecydowanie najwięcej przeznaczonych zostało na takie formy aktywizacji zawodowej jak: staże, szkolenia oraz podjęcie przez osoby bezrobotne działalności gospodarczej. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej, przyszłoroczne środki na aktywizację osób bezrobotnych będą prawdopodobnie znacznie mniejsze.

Gościem Rady był ponadto Jan Zieliński z Referatu Polityki Społecznej i Promocji Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, który zaprezentował sytuację osób niepełnosprawnych w kraju. Polska na tle Europy charakteryzuje się niskim poziomem zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Pracuje jedynie co piąta osoba niepełnosprawna, a większość pracowników najemnych jest zatrudniona  w zakładach pracy chronionej. Zwiększenie aktywności zawodowej ludzi niepełnosprawnych i skierowanie głównego strumienia na tzw. otwarty rynek pracy wymaga zmiany systemu wsparcia pracodawców.


sporządziła: Aleksandra Skalec