WUP_naglowek

WRZ o kierunkach kształcenia

Sytuacja na śląskim rynku pracy, stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w naszym województwie oraz planowane działania na ostatni kwartał 2011 roku- to wiodące tematy, które poruszone zostały na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia 13.09 b.r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Obrady otworzył przewodniczący Krzysztof Dzierwa, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach reprezentował Dyrektor Mieczysław Płaneta oraz wicedyrektorzy. O sytuacji na rynku pracy poinformowała zebranych Barbara Kubica -Kierownik Obserwatorium Rynku Pracy podkreślając spadkową tendencję stopy bezrobocia (obecnie 9,6%), która utrzymuje się od marca 2011. Kolejne prezentacje dotyczyły stanu wdrażania PO KL w kontekście działań, za których realizację odpowiada WUP w Katowicach. Jako IP II Wojewódzki Urząd Pracy dysponuje 53% alokacji dla regionu, do tej pory dofinansował realizację 790 projektów na prawie miliard złotych. Członkowie WRZ mieli także okazję zapoznać się z założeniami projektu „W poszukiwaniu pracy- alternatywne formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych”, który ma na celu zachęcenie osób niepełnosprawnych do aktywności zawodowej oraz przybliżenie przedsiębiorcom możliwości w zakresie zatrudniania tej grupy. Nowe kierunki kształcenia, o których dyskutowano podczas posiedzenia stały się punktem wyjścia do podjęcia uchwały w sprawie wykazu zawodów, za które może być dokonana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o prace w celu przygotowania zawodowego.

Sporządziła: Paulina Cius