WUP_naglowek

Posiedzenie WRZ 25.06.2008r.

W Urzędzie Marszałkowskim obradowała Wojewódzka Rada Zatrudnienia. Wśród głównych tematów podejmowanych na spotkaniu znalazły się: aktualna sytuacja na rynku pracy w województwie śląskim, stan wdrażania Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dla których Wojewódzki Urząd Pracy jest Instytucją Pośredniczącą II Stopnia), kwestia zatrudniania obcokrajowców na terenie województwa oraz problem legalności zatrudnienia.HPIM3623_S
Wicedyrektor WUP Mirosław Ruszkiewicz przedstawił sytuację na regionalnym rynku pracy

Obok członków WRZ, w dyskusji udział wzięli: Mariusz Kleszczewski – członek Zarządu Województwa Śląskiego, Zbigniew Ryska – Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy, Mariusz Dobrzaniecki – Kierownik w Wydziale Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ewa Jakubowska – Dyrektor Kuratorium Oświaty, Tomasz Macioł – Zastępca Dyrektora Wydziału EFS Urzędu Marszałkowskiego, Ewa Baran – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego. Wojewódzki Urząd Pracy reprezentował Wicedyrektor Mirosław Ruszkiewicz. Obradom przewodniczył Przewodniczący WRZ Jacek Kwiatkowski.

Obecną sytuację na rynku pracy w województwie śląskim oraz stan realizacji komponentu regionalnego PO KL przedstawił Wicedyrektor WUP Katowice, Mirosław Ruszkiewicz.

Obecnie na Śląsku zarejestrowanych jest 137 052 bezrobotnych – najwięcej w podregionie sosnowieckim (31 tys.), najmniej w podregionie tyskim (7,8 tys.).

Stopa bezrobocia wynosi 7,7 proc., co stawia województwo na drugim miejscu w kraju. Najlepsza sytuacja, biorąc pod uwagę stopę bezrobocia jest w podregionach: tyskim ( 5,3 proc.) i katowickim ( 5,4 proc.), najgorsza w podregionach: sosnowieckim (12,3 proc.), bytomskim (11,6 proc.), częstochowskim (10,5 proc.).

Wśród osób pozostających bez pracy przeważają kobiety – biorąc pod uwagę podział terytorialny, panie stanowią ponad połowę bezrobotnych w każdym z powiatów (w Żorach jest to aż 77 proc.). Ponad połowę ogółu osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy stanowią długotrwale bezrobotni. Pod względem struktury wieku bezrobotnych w województwie przeważają osoby w wieku: 24 – 34 lata oraz 45 – 54 lata.

Liczba ofert zatrudnienia zgłaszana do powiatowych urzędów pracy stale wzrasta (wyjątkiem był maj, gdy odnotowano spadek) – najwięcej ofert zgłoszono w kwietniu: 16.6 tys. Najbardziej poszukiwane są osoby do pracy: w budownictwie, usługach, do prac biurowych, a także pedagodzy, ekonomiści.

Uwagę zwrócić należy na fakt, iż coraz więcej osób rozpoczyna szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, a także bierze udział w pracach społecznie użytecznych – od początku 2008 r. ponad 19,5 tys. Jednocześnie spada liczba bezrobotnych wyłączonych z ewidencji urzędów pracy z tytułu podjęcia zatrudnienia – od stycznia do maja br. jest to prawie 50 tys. osób.

Przewodniczący WRZ, Jacek Kwiatkowski zwrócił uwagę na problem braku chętnych do kształcenia się na politechnikach. Poparł przy tym koncepcję Śląskiego Kuratora Oświaty, by jednym z priorytetów polityki edukacyjnej w regionie stało się szkolnictwo zawodowe. Kwiatkowski podkreślił również wagę szkół i uczelni niepublicznych, a także pozaszkolnych form kształcenia.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy zajmuje się wdrażaniem czterech Działań: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i zatrudnienia, 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, 9.3. Upowszechnianie kształcenia ustawicznego. Na ich realizację w latach 2007-2013 przeznaczono łącznie 338 573 450,00 zł. Otrzymane środki finansowe posłużą zaspokojeniu potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, pragnących podnieść swoje kwalifikacje czy zdobyć nowe umiejętności (realizacja poprzez szkolenia, warsztaty, programy aktywizacji zawodowej). Przedsiębiorcom w ramach PO KL oferowane jest wsparcie merytoryczne.

Kwestie zatrudnienia cudzoziemców w województwie śląskim omówił Mariusz Dobrzaniecki, Kierownik Oddziału do Spraw Legalizacji Zatrudnienia Cudzoziemców w Wydziale Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Od początku 2008 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim złożonych zostało 465 wniosków o wydanie zezwoleń na pracę cudzoziemców. Uzyskało je 291 osób, 331 otrzymało przyrzeczenia wydania zezwolenia. Ponadto, wydano 128 przyrzeczeń i 101 zezwoleń na pracę cudzoziemców zatrudnionych przez pracodawców i oddelegowanych do Polski w celu realizacji umów zawartych z polskimi przedsiębiorcami. Najwięcej zezwoleń wydano dla obywateli: Turcji, Ukrainy, Wietnamu, Indii, Armenii, Mołdawii, Japonii i Korei Płd. Dominującą grupę zawodową stanowią wśród nich: osoby na stanowiskach kierowniczych, członkowie zarządów, a także pracownicy wykwalifikowani (np. kucharze kuchni regionalnych).

W porównaniu z rokiem ubiegłym, w województwie śląskim nastąpił wzrost zainteresowania zatrudnianiem cudzoziemców. Sytuacja ta wynika m.in. z korzystnych zmian, jakie zaszły na rynku pracy.

Temat kontroli legalności zatrudnienia w województwie śląskim w kontekście podjęcia nielegalnego zatrudnienia przedstawił Zbigniew Ryska, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach przeprowadził od początku roku ponad 1 tys. kontroli. W ich wyniku stwierdzono prawie 900 naruszeń prawa. Uchybienia dotyczyły głównie: braku pisemnych umów o pracę, nieterminowego zgłaszania osób do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę, podjęcia zatrudnienia przez bezrobotnych bez powiadomienia powiatowego urzędu pracy.

Na posiedzeniu WRZ przyjęto także uchwały w sprawach: pozytywnego zaopiniowania wniosku do MEN w kwestii nadania Studium Aktorskiemu przy Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego uprawnień szkoły publicznej; pozytywnego zaopiniowania otwarcia nowych kierunków kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej Nr 5, Technikum Uzupełniającym Specjalnym Nr 3, Policealnej Szkole Województwa Śląskiego – Specjalnej Nr 2 mieszczących się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu.