WUP_naglowek

Biuro Promocji Zatrudnienia

Biuro Promocji Zatrudnienia realizuje zadania związane z szeroko pojętym pośrednictwem pracy (w kraju i za granicą) w formie nieodpłatnej i ogólnodostępnej dla pracodawców, bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem oraz osób poszukujących pracy.

Do zadań Biura Promocji Zatrudnienia należy w szczególności:

  • realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych;

  • realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz państwami, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób, w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES;

  • realizowanie zadań wynikających z umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi w zakresie kierowania polskich obywateli do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych;

  • realizacja zadań krajowego pośrednictwa pracy o zasięgu ponadpowiatowym;

  • prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawanie certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia;

  • organizowanie targów pracy oraz udział w targach pracy przygotowywanych przez inne instytucje.