WUP_naglowek

Posiedzenie WRZ 25.03.2009r.

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia. Na spotkaniu Marszałek Bogusław Śmigielski wręczył nominacje członkom WRZ oraz omówił kompetencje i zadania wynikające z zasiadania w Radzie. Nowym przewodniczącym WRZ został Krzysztof Dzierwa, prof. dr. hab. Lucynę Frąckiewicz wybrano na wiceprzewodniczącą.

W dalszej części obrad Przemysław Koperski – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach przedstawił założenia Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2009. Główne cele stanowią: wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości, ograniczenie bezrobocia, poprawa jakości kapitału ludzkiego z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy. Podstawowymi źródłami finansowania będą: Fundusz Pracy, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, dostępne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz środki firm, instytucji i organizacji.

Z przekazanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla województwa śląskiego puli środków w wysokości 259 637,5 tys. zł, 50% w kwocie 129 818,7 tys. zł przekazanych zostało samorządom powiatowym na programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Kolejne 50%  stanowiące rezerwę Województwa Śląskiego rozdysponowane zostanie na projekty systemowe powiatowych urzędów pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki -110 000,00 tys. zł oraz na program regionalny-19 818,7  tys. zł.  

Skład nowo powołanej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia:

1) przedstawiciele związków zawodowych:

- Piotr Duda – Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”
- Danuta Gojna-Ucińska – Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
- Leszek Kania – Rada OPZZ Województwa Śląskiego

2) przedstawiciele pracodawców:

- Jan Strzyż – Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Samochodowego, zrzeszony w Konfederacji Pracodawców Polskich
- Eugeniusz Adamiec – Śląski Cech Rzemieślników i Wędliniarzy w Katowicach, zrzeszony w Związku Rzemiosła Polskiego
- Andrzej Piętka – Śląski Związek Pracodawców Prywatnych, zrzeszony w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych

3) przedstawiciele społeczno-zawodowych organizacji rolników:

- Stanisław Dąbrowa – Śląska Izba Rolnicza
- Henryk Zając – Związek Zawodowy Rolników „Ojczyzna”

4) przedstawiciele organizacji pozarządowych:

- Krzysztof Dzierwa – Stowarzyszenie REDA w Jaworznie
- Zbigniew Krówka – Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „PROGRES” w Żorach
- Artur Jasionek – Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lublinieckiej
- Leszek Nowak – Centrum Integracji Społecznej w Jaworznie
- Antonii Opidowicz – Stowarzyszenie Na Rzecz Współpracy Pomiędzy Kantonem St. Gallen – Szwajcaria a Gminami i Powiatami Polski Południowej z siedzibą w Grodźcu Śląskim
- Bogdan Wieczorek – Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w Dąbrowie Górniczej

5) przedstawiciel nauki:
prof. dr. hab. Lucyna Frąckiewicz

6) przedstawiciel Wojewody:
Ewa Chrost – wicedyrektor Wydziału Polityki Społecznej ŚUW

Wojewódzka Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo-doradczym Marszałka Województwa w sprawach polityki rynku pracy. Do jej zadań należy inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w województwie. WRZ realizuje swoje funkcje poprzez opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa w celu finansowania programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowania innych fakultatywnych zadań, jak również wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego. Kadencja Rady wynosi 4 lata.