WUP_naglowek

Posiedzenie WRZ 26.11.2007r.

Po raz czwarty w tym roku obradowali członkowie WRZ - organ opiniodawczo - doradczy Marszałka w zakresie polityki rynku pracy. Podczas spotkania Dyrektor WUP Przemysław Koperski przedstawił uczestnikom obszerne dane dotyczące aktualnej sytuacji na śląskim rynku pracy.

 WRZ_26112007_s

od lewej: Przemysław Koperski Dyrektor WUP Katowice, Jarosław Kołodziejczyk Członek Zarządu Województwa Śląskiego, Jacek Kwiatkowski Przewodniczący WRZ

Według stanu na 31 października 2007 r. na Śląsku zarejestrowanych było 168 486 bezrobotnych. Ostatnio tak niski poziom zjawiska notowano w styczniu 1999 roku

W ujęciu rocznym liczba bezrobotnych w województwie śląskim spadła o 67,6 tys. osób tj. o 28,6%. Najniższe natężenie bezrobocia występuje na Podbeskidziu, gdzie stopa wynosi 7,4%, najgorzej jest w częstochowskim - 12,6%. Wśród bezrobotnych zarejestrowanych na Śląsku dominują kobiety - 62,1%. W październiku 2007 r. zarejestrowanych było 104,7 tys. pań. Średnio w województwie stopa bezrobocia wynosi 9,8% (kraj - 11,6%) .

Niezmiennie najliczniejsza grupa to osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej oraz zasadniczym zawodowym (udział odpowiednio 33,3% i 29,6%). Bezrobotni z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym to 21,1% ogółu, co trzynasty (7,9%) posiada wykształcenie średnie ogólnokształcące. Najmniej liczna jest zbiorowość bezrobotnych legitymujących się wykształceniem wyższym (w końcu września br. - 12,3 tys. osób, tj. 7,0% ogółu).

Po raz pierwszy zaprezentowaliśmy dane dotyczące bezrobocia w 14 miastach Górnośląskiego Związku Miast (GZM), gdzie zarejestrowanych jest 73 987 bezrobotnych, a stopa bezrobocia wynosi ok. 9,1% (szacunek WUP Katowice).

Od stycznia do października br. przedsiębiorcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy 147,9 tys. propozycji zatrudnienia, tj. aż o 33,2 tys. ofert więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (I-X 2006 r. - 114,7 tys. ofert)

Dużym problemem śląskiego rynku pracy jest długotrwałe bezrobocie

Tradycyjna polityka rynku pracy (szkolenia, zatrudnienie subsydiowane) nie jest w stanie rozwiązać tego problemu. Długotrwale bezrobotni, w liczbie 110,7 tys. stanowią 63,2% ogółu. Wśród nich 64,8% to kobiety. Rzadko posiadają oni prawo do zasiłku (0,5 tys. osób). Wśród długotrwale bezrobotnych 9,5% to młodzież, 44,3% to osoby powyżej 45 roku życia.

Istotnym problemem jest również wzrost liczby zawodów deficytowych. Na 1606 zawodów i specjalności występujących w statystyce sporządzanej przez Obserwatorium Rynku Pracy w WUP Katowice 488 to zawody deficytowe. Łącznie, wszystkie zawody deficytowe (w kodzie 6-cyfrowym) obejmują specjalności, w których zarejestrowanych było 22,4% wszystkich bezrobotnych. Największy deficyt notowany jest dla takich specjalności jak: robotnik gospodarczy, pracownik biurowy, robotnik budowlany, kierowca samochodu ciężarowego, magazynier, pracownik ochrony mienia i osób, spawacz.

Członkowie WRZ zapoznali się ponadto z informacjami na temat rozpoczętych z dniem 19 listopada 2007 roku konkursów pilotażowych ogłoszonych przez WUP w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Konkursy pilotażowe dotyczą Poddziałań 6.1.1 oraz 8.1.1. Celem pierwszego jest podniesienie poziomu zatrudnienia oraz aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy. Drugie Poddziałanie jest z kolei skierowane do pracujących osób powyżej 45 roku życia, którzy posiadają co najwyżej wykształcenie średnie i z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji (w formach pozaszkolnych).

Posiedzeniu, które odbyło się 26 listopada 2007 roku w Sali Błękitnej Urzędu Marszałkowskiego przewodniczył Jacek Kwiatkowski, podczas obrad obecny był Jarosław Kołodziejczyk - Członek Zarządu Województwa Śląskiego.

 czlonkowie_WRZ

członkowie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia