WUP_naglowek

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2006 rok dla Województwa Śląskiego

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 99, poz. 1001 z późniejszymi zmianami) zawiera regulacje prawne dotyczące wzmocnienia działań prozatrudnieniowych na rynku pracy. Regulacje te umożliwiają zintensyfikowanie aktywnych form polityki rynku pracy.

Wypełnieniem ustawowego zapisu w tym względzie jest art. 3, ust. 4 przytoczonej ustawy, stanowiący, że na szczeblu województw opracowywany jest regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia, który określa wojewódzką politykę w zakresie rynku pracy na roczne okresy. Wspomniana ustawa określa m.in. że Samorząd Województwa przygotowuje regionalny, roczny plan działań na rzecz zatrudnienia określający preferowane programy regionalne projekty lokalne, priorytetowe grupy bezrobotnych i innych osób wymagających wsparcia. Samorząd Województwa Śląskiego przygotowuje RPD/Z w oparciu o Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2006 rok, z uwzględnieniem Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego oraz wojewódzkiej strategii w zakresie polityki społecznej.

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2006 rok określa szczegółowo podejście do problematyki bezrobocia na Śląsku poprzez rozwinięcie i ukonkretnienie priorytetów zapisanych w Regionalnej Strategii Zatrudnienia dla Województwa Śląskiego. Te priorytety, takie jak działania na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, rozwój zasobów ludzkich i aktywizacja zawodowa zasobów ludzkich, skonkretyzowano  w oparciu o regionalne uwarunkowania i potrzeby śląskiego rynku pracy. Wspomniana Regionalna  Strategia Zatrudnienia dla Województwa Śląskiego jest dokumentem opracowanym w ramach projektu PHARE 2001: Spójność Społeczna i Gospodarcza - Promocja Zatrudnienia/Rozwój Zasobów Ludzkich, podprojekt 4. RSZ dla Województwa Śląskiego powstała z funduszów Unii Europejskiej i budżetu państwa, pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2006 rok określił również działania planowane do realizacji w bieżącym roku i pozwalające na wyrównanie regionalnych dysproporcji w zatrudnieniu ze wskazaniem priorytetowych grup wymagających wsparcia i środków pozwalających na osiągnięcie wytyczonych celów. RPD/Z na 2006 rok został przyjęty drogą uchwały nr 935/371/II/2006 z dnia 30 maja 2006 roku przez Zarząd Województwa Śląskiego. Pozytywnie zaopiniowała ten dokument 29 czerwca 2006 roku Naczelna Rada Zatrudnienia w Warszawie i wcześniej Wojewódzka Rada Zatrudnienia w Katowicach.


REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2006 ROK

SKRÓCONA WERSJA Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2005 ROK

KRAJOWY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2006 ROK Dokument zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 25 kwietnia 2006r.

Krajowy Program Reform na lata 2005-2008 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej Przyjęty przez Radę Ministrów 27 grudnia 2005r.

download

Utworzono:  2011-06-01 13:47:25

Zmodyfikowano:  2011-06-01 13:48:35