WUP_naglowek

Wykreślenie z rejestru na wniosek podmiotu

W przypadku wystąpienia podmiotu o wykreślenie z rejestru na jego wniosek, należy złożyć do tut. Urzędu:

  • Wniosek podmiotu o wykreślenie z Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pdf
  • Oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o wykreśleniu podmiotu z rejestru agencji zatrudnienia w wysokości 10 zł. na rachunek bankowy

Urzędu Miasta Katowice:

ING Bank Śląski
46 1050 0099 5593 0211 1111 1111
z dopiskiem "opłata skarbowa za wydanie decyzji o wykreśleniu z rejestru"