WUP_naglowek

Aktualna sytuacja na regionalnym rynku pracy, wzbogacona informacjami na temat rządowego pakietu antykryzysowego oraz poziom wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie stanowiły tematykę podejmowaną na Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia. Szczególną uwagę uczestnicy obrad poświęcili kwestiom aktywności powiatowych urzędów pracy w aplikowaniu po środki finansowe na realizację powierzonych zadań oraz zmiany, jakie przewiduje plan
antykryzysowy.Posiedzeniu przewodniczył Krzysztof Dzierwa.

wrzmale

drugie posiedzenie WRZ kadencji 2009-2012 

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Przemysław Koperski poinformował na WRZ, iż w końcu marca br. w województwie zarejestrowanych było 154 178 osób (bezrobocie wzrosło we wszystkich powiatach i podregionach). Niemniej, stopa bezrobocia w Śląskiem, wynosząca 8,5 proc., nadal należy do najniższych w kraju (trzecia lokata w Polsce). Pozytywnym aspektem jest również fakt, że zdecydowana większość osób pozostających bez zatrudnienia legitymuje się stażem  pracy – 80 proc. (123,4 tys.). Rośnie liczba rozpoczynających staże i prace społecznie użyteczne. Negatywne tendencje dotyczą natomiast wysokiego udziału wśród bezrobotnych osób z niskim poziomem wykształcenia – jedna trzecia ogółu zarejestrowanych posiada wykształcenie gimnazjalne lub niższe. Niekorzystna, w porównaniu z rokiem ubiegłym, jest także liczba ofert pracy zgłaszanych do pup-ów (styczeń-marzec 2009 r. – 28,6 tys., styczeń-marzec 2008 r. – 45,7 tys).

Możliwości wzmocnienia gospodarki, a tym samym rynku pracy, przedstawiła Monika Błaszczyk z Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zgodnie z założeniami przedstawionego przez rząd Planu stabilności i rozwoju, wytyczne mają objąć m.in.:
- uchylenia ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz zniesienia ustawy kominowej
- uruchomienia zakładowego funduszu szkoleniowego
- racjonalizację rozwiązań dotyczących doby pracowniczej w kontekście rozliczania czasu pracy
- pakiety socjalne jako źródła prawa pracy
- ruchomy czas pracy jako instrument wspomagający łączenie obowiązków rodzinnych z zawodowymi
- stabilizację zatrudnienia poprzez ograniczenie stosowania umów na czas określony
- subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

Niewątpliwym remedium na aktualne problemy gospodarcze mogą okazać się inicjatywy realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jarosław Wesołowski, zastępca dyrektora Wydziału EFS Urzędu Marszałkowskiego, przypomniał że województwo śląskie otrzymało 738 062 125 euro na działania w poszczególnych priorytetach. Dotychczas w regionie ogłoszonych zostało 36 konkursów :19 przez Urząd Marszałkowski, 17 przez WUP w Katowicach, na które wpłynęło w sumie 5211 wniosków. W ramach projektów systemowych w 2008 r. zrealizowano 200 projektów, gdzie beneficjentami były: ops-y, pcpr-y, ROPS, pup-y; w roku bieżącym sytuacja wygląda podobnie.