WUP_naglowek

Informacje statystyczne

Przedstawione w tym dziale informacje statystyczne opracowane zostały przez Obserwatorium Rynku Pracy przy wykorzystaniu własnych baz danych tworzonych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy na podstawie obligatoryjnej sprawozdawczości statystycznej. Zawarte na stronie bazy danych umożliwiają monitorowanie zjawiska bezrobocia na poziomie województwa i powiatów.

Dział statystyki podzielono na 3 podkategorie:

  • Ogólne dane dotyczące bezrobocia – najważniejsze informacje dotyczące stanu śląskiego bezrobocia, liczby osób zarejestrowanych i wyrejestrowanych z powiatowych urzędów pracy oraz ofert zatrudnienia

  • Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy – dane statystyczne dotyczące bezrobotnych zaliczonych do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy na mocy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami

  • Struktura bezrobotnych – struktura śląskiego bezrobocia wg wieku, poziomu wykształcenia i sekcji PKD