WUP_naglowek

PORADNICTWO ZAWODOWE

Zgodnie z art. 35 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. jedną z podstawowych usług rynku pracy jest poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa. Definiuje ją i określa zasady art. 38 ww. ustawy, który mówi, że:

1. Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa polega na udzielaniu:

 1. Bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, a w szczególności na:
  1. udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
  2. udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
  3. kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
  4. inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy.
 2. Pracodawcom pomocy:  
  1. w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,
  2. we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych .

2. Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa są realizowane zgodnie z zasadami:

 1. dostępności usług poradnictwa zawodowego dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz dla pracodawców,
 2. dobrowolności,
 3. równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową,
 4. swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;
 5. bezpłatności,
 6. poufności i ochrony danych.

3. Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa są świadczone w formie grupowej lub w formie porady indywidualnej.