WUP_naglowek

Praca sezonowa dla studentów i uczniów w Niemczech na okres wakacji - lato 2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych (za wyjątkiem szkół ogólnokształcących) do pracy na terenie Niemiec na okres wakacji - lato 2012. O zatrudnienie wakacyjne mogą ubiegać się:

 • studenci studiów dziennych w tym również studenci ostatniego roku studiów, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów będą mieli potwierdzenie daty zakończenia studiów na dzień 30.09.2012 r.;
 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (za wyjątkiem szkół ogólnokształcących) w tym uczniów ostatniego roku nauki, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów będą mieli potwierdzenie daty zakończenia szkoły na dzień 31.08.2012 r.;
 • w wieku od 18 do 35 lat;
 • posiadający dobrą lub bardzo dobrą znajomość języka niemieckiego ( wymagany min. 3-letni okres nauki języka niemieckiego);
 • deklarujący gotowość do podjęcia pracy, przez co najmniej 2 miesiące w okresie letnich wakacji;
 • osoby nie mogą mieć specjalnych życzeń odnośnie lokalizacji (ubiegający się o pracę, którzy chcą pracować w określonym mieście lub regionie Niemiec - otrzymają odmowę).

Jakie są warunki zatrudnienia?

 • Oferowana praca wakacyjna to najczęściej prace pomocnicze w rolnictwie, przy sprzątaniu budynków, w hotelarstwie i gastronomii, w sieci gastronomicznej (np. Mc Donalds), jak również w niewielkim stopniu w przemyśle.
 • Czas pracy, wynagrodzenie oraz pozostałe warunki pracy odpowiadają uregulowaniom taryfowym lub normom przyjętym na danym obszarze. Wynagrodzenie płatne jest przeważnie na koniec miesiąca, dlatego w pierwszych tygodniach studenci/uczniowie powinni mieć wystarczającą ilość pieniędzy na utrzymanie.
 • Student/uczeń powinien zabrać drugi egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów dla pracodawcy, gdyż będzie on niezbędny przy zatrudnieniu i naliczeniu wynagrodzenia.
 • Po przyjeździe do Niemiec student/uczeń ma obowiązek zameldowania się w ciągu 8 dni w administracji gminy lub miasta.
 • Ponieważ studenci/uczniowie nie mają w Niemczech ustawowego ubezpieczenia chorobowego, powinni koniecznie zawrzeć umowę ubezpieczeniową w Polsce,
  w ramach której pokryte zostaną koszty ewentualnej choroby.
 • Koszty dojazdu do miejsca pracy ponosi student/uczeń. Pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia studentowi/uczniowi zakwaterowania, ale często pomaga
  w jego znalezieniu. W branżach takich jak rolnictwo, gastronomia pracodawca
  z reguły zapewnia zakwaterowanie (odpłatne lub nieodpłatne ).

Komplet wymaganych dokumentów stanowią:

 • 2 egzemplarze podania "Bewerbung 2012" drukowane dwustronnie, wypełnione pismem drukowanym lub komputerowym w języku niemieckim i podpisane przez studenta/ucznia  na pierwszej stronie wraz z aktualnym zdjęciem paszportowym przyklejonym do podania;
 • 1 egzemplarz zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka niemieckiego "Bescheningung über Deutschkenntnisse" z pieczęcią uczelni/ szkoły i podpisem lektora/ nauczyciela języka niemieckiego;
 • 1 egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" z pieczątką nagłówkową uczelni/szkoły oraz imienną pieczątką osoby upoważnionej;
 • 1 egzemplarz oświadczenia wrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie za granicą;
 • 1 egzemplarz oświadczenia zawierającego informacje o pracy wakacyjnej w Niemczech wraz z oświadczeniem potwierdzającym otrzymanie, zapoznanie się i akceptacją warunków zatrudnienia zawartych w informacji dla studentów "Ferienbeschäftigung In Deutschland für ausländische Studenten, Stand: Oktober 2011".
 • Studenci / uczniowie, którzy posiadają prawo jazdy winni do kompletu dokumentów dołączyć kopię prawa jazdy.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Bewerbung 2012 P1 pdf
Informator P2 pdf
Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami pracy - 2012 W3 [word]
Zaświadczenie o wpisie na listę studentów P4 pdf

Zaświadczenie potwierdzające znajomość języka P5

 pdf
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych P6 [word]

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Podstawą zatrudnienia jest umowa o pracę, którą studenci/uczniowie otrzymują za pośrednictwem ZAV  Bonn.
 • Wynagrodzenie płatne jest przeważnie pod koniec miesiąca, dlatego w pierwszych tygodniach studenci/uczniowie powinni mieć wystarczającą ilość pieniędzy na utrzymanie.
 • Student/uczeń przed wyjazdem powinien zabrać drugi egzemplarz zaświadczenia
  o wpisie na listę studentów dla pracodawcy, gdyż będzie on niezbędny przy zatrudnieniu i naliczeniu wynagrodzenia.
 • Po przyjeździe do Niemiec student/uczeń ma obowiązek zameldowania się w ciągu 8 dni w administracji gminy lub miasta.
 • Ponieważ studenci/uczniowie nie mają w Niemczech ustawowego ubezpieczenia chorobowego, powinni koniecznie zawrzeć umowę ubezpieczeniową w Polsce,
  w ramach której pokryte zostaną koszty ewentualnej choroby.
 • Koszty dojazdu do miejsca pracy ponosi student/uczeń. Pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia studentowi/uczniowi zakwaterowania, ale często pomaga w jego znalezieniu. W branżach takich jak rolnictwo, gastronomia pracodawca
  z reguły zapewnia zakwaterowanie (odpłatne lub nieodpłatne ).
 • Studenci/uczniowie podejmujący zatrudnienie w gastronomii, przemyśle spożywczym itp. muszą liczyć się z koniecznością poddania się w Niemczech badaniom lekarskim na własny koszt.

UWAGA!
NIE BĘDĄ AKCEPTOWANE:

 • Dokumenty bez stempla  szkoły/uczelni
 • Dokumenty z  zeskanowanym/skopiowanym stemplem uczelni/szkoły
 • Dokumenty, w których dokonano  poprawek nie potwierdzonych podpisem i stemplem uczelni/szkoły
 • Dokumenty, które zawierają  zmiany/poprawki dokonane korektorem
 • Dokumenty bez podpisu osoby  uprawnionej oraz bez pieczęci imiennej

SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Kompletne i prawidłowo wypełnione zgłoszenia do dnia 4 stycznia 2012 roku w godz. 7.30 - 15.30 przyjmowane będą w Biurze Promocji Zatrudnienia:

 • Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, pok. 223A oraz 223B (tel.: 32 757 33 91 lub 32 757 33 31),
 • Filii WUP w Bielsku - Białej, ul. Piastowska 40 pok. 218 (33 81 36 972),
 • Filii WUP w Częstochowie, Al. Niepodległości 20/22, pok. 225 (34 363 89 89).

Pragniemy zwrócić uwagę, iż partner niemiecki ZAV w Bonn nie przedstawia konkretnej oferty pracy lecz jedynie przesyła formularze zgłoszeniowe, które po wypełnieniu przez osoby zainteresowane są udostępniane niemieckim pracodawcom. Wybór pracownika należy do pracodawców niemieckich. Przekazanie za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach formularzy stronie niemieckiej nie jest jednoznaczne z otrzymaniem zatrudnienia. Propozycje ofert pracy sezonowej dla studentów/uczniów będą sukcesywnie przesyłane bezpośrednio do osoby zainteresowanej na podany przez nią adres korespondencyjny, jednak nie wcześniej niż od drugiej połowy kwietnia 2012r. Otrzymanie ofert nie jest jednoznaczne z obowiązkiem podjęcia zatrudnienia. Osoba ma prawo wyboru oferty. W przypadku, gdy proponowane oferty nie odpowiadają oczekiwaniom studenta/ucznia zobowiązany jest on do odesłania otrzymanej propozycji do ZAV Bonn.