WUP_naglowek

Cele partnerstwa

Partnerstwo działa w oparciu o dwuletnią strategię, która uszczegółowiona jest w rocznych planach działań, akceptowanych przez Komisję Europejską. Wszystkie działania prowadzone przez partnerstwo zmierzają do realizacji głównych celów, którymi - zgodnie z Umową Ramową - są:

  • dostarczanie i wymiana informacji oraz porad nt. ofert pracy i podań o pracę, jak również warunków życia i pracy i innych odpowiednich informacji związanych z rynkami pracy w regionie transgranicznym;

  • przyczynianie się do rozwoju przepływu tych informacji poprzez bezpośrednie i regularne kontakty pomiędzy doradcami EURES w regionie;

  • przygotowywanie i utrzymywanie zestawienia nt. możliwości szkoleń zawodowych w regionie (objętym partnerstwem) oraz przyczynianie się do dalszego rozwoju takich możliwości szkoleniowych;

  • przyczynianie się oraz rozwój projektów mających na celu poprawę sytuacji na rynkach pracy regionów transgranicznych, włączając w to współpracę z innymi odpowiednimi programami.

Funkcjonowanie partnerstwa finansowane jest przez Komisję Europejską. Na pierwszy rok działania (od 1 kwietnia 2008r. do 31 marca 2009r.) EURES T Beskidy otrzymało środki w wysokości 72 790 euro, z których zostaną sfinansowane m. in.:

  • szkolenia pracowników publicznych służb zatrudnienia i partnerów społecznych,

  • opracowanie i wydruk materiałów informacyjnych dla pracodawców, osób poszukujących pracy, studentów z regionu przygranicznego,

  • stworzenie portalu internetowego partnerstwa,

  • zorganizowanie Targów Pracy (dwukrotnie),

  • koszty obsługi administracyjnej partnerstwa.