WUP_naglowek

Badania i statystyka

Przedstawione w tym dziale informacje statystyczne opracowane zostały przez Obserwatorium Rynku Pracy przy wykorzystaniu własnych baz danych tworzonych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy na podstawie obligatoryjnej sprawozdawczości statystycznej. Nasze bazy danych umożliwiają monitorowanie zjawiska bezrobocia na poziomie województwa, powiatów i w niektórych aspektach - gmin.

Oprócz agregacji danych statystycznych, w Urzędzie opracowywane są pogłębione analizy problemowe, które ułatwiają kreowanie polityki rynku pracy oraz promują działania w obszarze łagodzenia skutków bezrobocia. Organizowane są własne badania sondażowe wśród wyodrębnionych grup bezrobotnych i pracodawców.

Od 2005 r. - zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - co pół roku prowadzony jest monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych.

Prezentujemy tylko część posiadanych zasobów. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani bardziej szczegółowymi informacjami, prosimy o kontakt bezpośrednio z Obserwatorium Rynku Pracy WUP.