WUP_naglowek

Programy Rynku Pracy

Wydział Programów Rynku Pracy w oparciu o analizy, informacje o rynku pracy opracowuje programy służące łagodzeniu negatywnych skutków bezrobocia oraz współuczestniczy w inicjatywach mających na celu pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, w tym projektach w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej.

Do zadań Wydziału należy w szczególności :dgH:Ou ostu;ho srt

  • przygotowywanie regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia oraz przedstawienie sposobu jego realizacji;
  • sporządzanie propozycji podziału posiadanych środków Funduszu Pracy, z uwzględnieniem kierunków i priorytetów określonych w regionalnym planie działań na rzecz zatrudnienia, na działania na rzecz promocji zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i aktywizacji bezrobotnych;
  • inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
  • realizacja programów rynku pracy finansowanych ze środków krajowych;
  • pozyskiwanie środków oraz realizacja projektów w ramach programów Unii Europejskiej

Utworzono:  2011-05-24 14:36:15

Zmodyfikowano:  2011-06-01 12:02:11