WUP_naglowek

Informacja dla podmiotu zagranicznego zamierzającego świadczyć usługi na terytorium RP

Przedsiębiorcy zagraniczni, o których mowa w ustawie  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy art. 18c  ust. 1 pkt 4 (Dz. U z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) ubiegający się o możliwość świadczenia usług z zakresu agencji zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przed rozpoczęciem działalności  składają  marszałkowi województwa właściwemu dla miejsca świadczenia usług zawiadomienie zawierające następujące dane:

  1. Nazwę państwa pochodzenia przedsiębiorcy,
  2. Oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego siedzibę,
  3. przybliżone miejsce i termin wykonywania usług oraz rodzaj świadczonych usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 Zawiadomienie - pdf