WUP_naglowek

Program INTERREG III A - Polska - Słowacja - udział WUP

Nadrzędnym celem Programu INTERREG IIIA POLSKA - SŁOWACJA jest wspieranie zintegrowane i zrównoważonego rozwoju w sferze gospodarczej, społecznej i kulturowej na pograniczu polsko - słowackim.

Zasięg terytorialny programu

Polska - 3 podregiony odpowiadające NUTS III (ang. Nomenclature of Teritorial Units for statistics - nomenklatura jednostek terytorialnych dla celów statystycznych), czyli podziałowi terytorialnemu krajów UE na poziomie podregionów (w Polsce pokrywają się one najczęściej ze "starymi" województwami): bielsko - bialski, nowosądecki, krośnieńsko - przemyski.

Słowacja - 2 słowackie regiony (kraje) graniczne (NUTS III): Žilinský, Prešovský

Budżet programu

Program INTERREG IIIA POLSKA - SŁOWACJA (2004 - 2006) jest finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ang. ERDF) oraz współfinansowany przez partnerów i uczestników krajowych.

W latach 2004 - 2006 ze środków ERDF strona polska przeznaczy na realizację programu 10,5 mln EUR, zaś strona słowacka 9,5 mln EUR.

UWAGA:
Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego polscy partnerzy mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 75% kosztów kwalifikowalnych projektu. Środki ERDF są przekazywane w postaci refundacji.

Priorytety i działania programu

Priorytet 1: Rozwój infrastruktury
Działanie 1.1: Rozwój infrastruktury technicznej i komunikacyjnej
Działanie 1.2: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska

Priorytet 2: Rozwój społeczno - gospodarczy
Działanie 2.1: Rozwój zasobów ludzkich i wspieranie przedsiębiorczości
Działanie 2.2: Ochrona dziedzictwa naturalnego i kulturowego
Działenie 2.3: Wspieranie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty)

Priorytet 3: Pomoc techniczna
Działanie 3.1: Zarządzanie, wdrażanie, monitoring i kontrola
Działanie 3.2: Promocja i ocena programu

Rodzaje przedsięwzięć w ramach działania 2.1:

 • Stworzenie systemu współpracy w zakresie promocji zatrudnienia i wymiany informacji nt. rozwoju rynku pracy.
 • Stworzenie i wspieranie współpracy instytucji edukacyjnych, centrów badań oraz organizacji zwiększających kwalifikację mieszkańców.
 • Utworzenie wspólnych struktur dla wsparcia MSP (służby doradcze).
 • Ogólne i szczegółowe szkolenia dla przedsiębiorców w poszczególnych sektorach.
 • Szkolenia z ICT dla rozwoju przedsiębiorstw.
 • Wszechstronne projekty dla współpracy między uniwersytetami.
 • Promocja współpracy uniwersytetów z sektorem biznesu.
 • Internet w rozwoju turystyki, współpraca biur informacyjnych z turystycznymi.
 • Organizacja wspólnych konferencji, targów, forum regionalne, lokalne lub sektorowe.
 • Promocja współpracy pracodawców z władzami lokalnymi, jak również organizacji badawczych i zajmujących się rozwojem (partnerstwo lokalne).
 • Rozwój i współpraca między uzdrowiskami.
 • Współpraca służb ratunkowych.
 • Opracowywanie analiz, studiów, strategii, programów i projektów zw. z rozwojem zasobów ludzkich oraz promocją przedsiębiorczości.

INTERREG III A powinien zachęcać władze regionów przygranicznych i inne organy publiczne do postrzegania współpracy transgranicznej jako środka stymulującego ich rozwój przez umożliwienie dostępu do doświadczenia jakim dysponują inni.

Potencjalni beneficjenci

Partnerami mogącymi otrzymać wsparcie finansowe w związku z uczestnictwem w projektach są jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, partnerzy społeczno-ekonomiczni, instytucje edukacyjne i kulturalne, organizacje pozarządowe itp.

Szczegóły konkursu na projekty w ramach programu patrz: www.silesia-region.pl

Udział Wojewódzkiego Urzędu Pracy w projektach w ramach programu INTERREG III A

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach zarządzeniem nr NO/6/2005 z dnia 23 lutego 2005 roku powołał zespół zadaniowy ds. Programu Inicjatywy INTERREG III A, w którego skład weszli pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Filii w Bielsku - Białej.

W celu nawiązania kontaktu ze słowackimi i czeskimi Urzędami Pracy wysłano listy intencyjne do Urzędów Pracy w Cadcy, Namestovie i Zilinie po stronie słowackiej i do Urzędów Pracy we Frydku-Mistku, Karvinie, Novym Jicinie, Opavie, Ostrawie i Vsetine po stronie czeskiej.

Listy intencyjne zostały również wysłane do trzech Powiatowych Urzędów Pracy z podregionu bielsko-bialskiego: w Bielsku - Białej, Cieszynie i Żywcu.

W listach zaproponowano następujące rodzaje wspólnych działań:

 • staże słowackich pracowników służb zatrudnienia w polskich urzędach pracy i na odwrót staże polskich pracowników w słowackich urzędach pracy, w celu wymiany doświadczeń, poznania procedur administracyjnych i metod pracy,
 • seminaria na temat wykorzystywania funduszy Unii Europejskiej - regulacji prawnych, sposobów zarządzania, wdrażania i aplikowania o środki itp .
 • utworzenie punktów informacyjnych dla przedsiębiorców.

Pierwsze spotkanie odbyło się ze stroną słowacką 14 marca 2005 r. w Bielsku - Białej.

Na spotkaniu uzgodnione zostały następujące działania: wymiana pracowników urzędów pracy, konferencje na tematy: aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, fundusze europejskie, EURES, kontakty bezrobotnego z urzędem pracy.

Ze stroną czeską spotkanie odbyło się 19 kwietnia w Ostrawie, do tej pory trwają konsultacje z Urzędami Pracy po stronie czeskiej oraz z ww. Powiatowymi Urzędami Pracy.


Utworzono:  2011-06-01 10:35:36

Zmodyfikowano:  2011-06-01 12:02:26