WUP_naglowek

CZY MASZ POTENCJAŁ PRZEDSIĘBIORCY?

Utworzenie przedsiębiorstwa jest dla wielu osób szansą uniknięcia frustracji poszukiwania pracy najemnej oraz próbą podjęcia życiowego wyzwania. Postawa przedsiębiorcza i proces przedsiębiorczości przenikają się wzajemnie, co wyraża się w dążności ludzi do działania, poszukiwania nowych rozwiązań, wprowadzania zmian oraz wykorzystania samorzutnie pojawiających się możliwości poszukiwaniu dodatkowych i alternatywnych źródeł dochodu oraz pod wpływem podpowiedzenia i doradztwa, a także pod wpływem przymusu - jakim są środki potrzebne na realizację istniejących potrzeb. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych następuje w trakcie procesu komunikowania się między instytucjami odpowiedzialnymi za wspieranie i rozwój przedsiębiorczości, a osobami zainteresowanymi rozpoczęciem samodzielnej działalności gospodarczej. Uzyskane w pierwszym etapie dane pozwalają osobie na podjęcie decyzji o szukaniu aktualnych informacji na temat warunków rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej. W etapie drugim, już po podjęciu decyzji o założeniu własnej firmy, osoba uzyskuje wiedzę na temat tworzenia biznesplanu oraz stosowania metody projektów.

Decyzja o założeniu firmy przez zainteresowanego powinna być poprzedzona oceną jego silnych i słabych stron. Przyszły sukces w dużym zakresie zależy od predyspozycji psychofizycznych, jak również od poziomu motywacji do samodzielnego prowadzenia firmy. Wybierając przedsiębiorczość jako karierę człowiek decyduje się na długą i trudną drogę samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy, na branie odpowiedzialności za swoją firmę. Jednak żeby być przedsiębiorcą, nie wystarczy tylko bardzo tego chcieć, należy mieć do tego predyspozycje. Predyspozycje to wrodzona zdolność lub przynajmniej zadatek, który pod wpływem otoczenia, wychowania, aktywności i możliwości rozwojowych człowieka powiększa się i aktywizuje. W znaczeniu psychologicznym słowo przedsiębiorczość, to cecha osobowości, a ściślej, zespół cech warunkujących bycie dobrym przedsiębiorcą, tj. takim, który osiąga sukcesy w organizowaniu i kierowaniu przedsiębiorstwem. Osoby o predyspozycjach przedsiębiorczych są ludźmi aktywnymi, rzutkimi, energicznymi, zaradnymi, lubiący podejmować wyzwania i inicjatywę. Są gotowi angażować się w działania związane z przystosowaniem się do reguł i wymogów gospodarki rynkowej.

Przedsiębiorcy to z reguły ludzie ambitni, wyznaczający sobie cele realne do osiągnięcia. Mają silne przekonanie o skuteczności swojego działania. Ludzie ze smykałką do interesów mają także specyficzny sposób pojmowania porażki. Przedsiębiorcy nie unikają wzięcia odpowiedzialności za błędy, ale widzą je raczej w tym, co można zmienić niż w swoich stałych cechach. Ludzi biznesu cechuje wyraźna orientacja ku przyszłości i teraźniejszości oraz niechęć do gdybania. To co było nie jest przez nich bez końca rozpamiętywane, a jeśli już to jako doświadczenie, z którego wyciąga się wnioski a nie bez końca kontempluje. Przedsiębiorców od innych ludzi odróżnia nie tyle pęd do ryzyka, co sposób patrzenia na ryzyko. Tam, gdzie inni widzą problem, przedsiębiorczy widzą szansę i to na niej koncentrują całą swoją uwagę.

Dla człowieka przedsiębiorczego realizacja celów jest procesem, praktycznie bez końca. Osiągnięcie jednego celu rodzi bowiem kolejne cele, w dużej mierze uzależnione od skali i charakteru poprzednich efektów.

Potrzeba osiągnięć osobistych jest motorem napędowym przedsiębiorców. Mają oni skłonność do wykorzystywania okazji i wprowadzania zmian aby mieć wpływ na bieg wydarzeń. Są to osoby praktyczne, które potrafią radzić sobie w różnych, nieraz bardzo złożonych okolicznościach. Z reguły cechuje je umiejętność opanowania i rozumienia swoich emocji, odporność nie tylko na stres ale także na niespodziewany sukces czy też porażkę. Potrafią przeanalizować przesłanki, które spowodowały określoną sytuację. Przedsiębiorcy cechują się również skłonnością i umiejętnością do podejmowania skalkulowanego ryzyka opartego na analitycznej ocenie sytuacji w krótkim przedziale czasu. Zazwyczaj wysoko cenią sobie poczucie niezależności i własne zdanie, nie ulegają naciskom i presjom, samodzielnie podejmują decyzje.

Cechy ułatwiające działania przedsiębiorcze: tendencje do dominowania, skłonność do wyczynu i posiadania, dążenie do własności i autonomii, orientacja na osiągnięcie sukcesu i władzy, umiejętność przezwyciężania lęków i depresji oraz różnych zagrożeń, tendencje do powiększania stanu posiadania, orientacja na osiągnięcia i sukces, motywy "bycia przedsiębiorczym", zdecydowanie, podejmowanie decyzji adekwatnych do sytuacji, konsekwencja, traktowanie sytuacji ryzykownych jako szans na sukces, podejmowanie decyzji obciążonych ryzykiem, odporność psychiczna wysoki próg stresu i frustracji, umiejętność działania w sytuacjach trudnych, zdolności twórcze, pomysłowość, intuicja, zdolności przywódcze, twórcze kierowanie, zaufanie u innych, umiejętności negocjacji i mobilizowania innych, znajomość potrzeb ludzi, optymizm i aktywność, znajomość siebie, duża energia i zrównoważenie.

Cechy utrudniające działania przedsiębiorcze: liczenie głównie na opiekę i oparcie u innych osób, uległość, odrzucenie i izolacja, usprawiedliwianie siebie za brak sukcesów, lęki, niechęć, bojaźń, chęć utrzymania tego, co się posiada, a nie jego pomnażania, trudności w podejmowaniu decyzji, chwiejność, "wyuczona bezradność", unikanie sytuacji i decyzji obciążonych ryzykiem, brak odporności psychicznej, niski próg stresu i frustracji, postawa zachowawcza, konformizm, brak zdolności twórczych, introwersja, trudności w kontaktach i współpracy, brak zdolności przywódczych, lęki i obawy, lenistwo, pesymizm.

Zanim zdecydujesz się na własną firmę warto żebyś poznał swoje predyspozycje, możliwości, swój potencjał. W tym celu możesz skontaktować się z doradcą zawodowym, który pomoże Ci określić czy posiadasz osobowość przedsiębiorczą, czyli cechy predestynujące do bycia przedsiębiorcą. Jeśli już podejmiesz decyzję o tym, że chcesz mieć "własny biznes", własną firmę, możesz skorzystać z pomocy specjalistów - doradców przedsiębiorczości. Dowiesz się jakie są możliwości pozyskania środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz uzyskasz pomoc w zakresie przygotowania biznes-planu.

Proponujemy Państwu ofertę usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Pomoc doradców zawodowych w zakresie określenia własnych predyspozycji zawodowych - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w:

   
 • Katowicach - numer kontaktowy 0-32 757-33-89,
 •  
 • Bielsku - Białej - numer kontaktowy 0-33 822-06-71,
 •  
 • Częstochowie - numer kontaktowy 0-34 363-38-61;

Informacje na temat zakładania i rozpoczynania działalności gospodarczej - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w:

   
 • Katowicach - numer kontaktowy 0-32 757-33-36,
 •  
 • Bielsku - Białej - numer kontaktowy 0-33 813-62-15,
 •  
 • Częstochowie - numer kontaktowy 0-34 363-38-61;

Renata Kumpin

doradca zawodowy